Svensk Kirurgi nr 3-23

126 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 kan tolkas mer positivt eller negativt beroende på hur man vinklar det. En majoritet svarar att man instämmer delvis, men nästan lika många skriver att man instämmer helt. Endast en liten del av de svarande menar att de huvudsakligen inte eller inte alls har en lärandekultur på arbetet. Vi har valt att se det på motsvarande sätt som Läkarförbundet tolkat en liknande fråga i sin omfattande fortbildningsenkät, nämligen så att vi har ett mycket positivt lärandeklimat på våra arbetsplatser. Vi har en gemensam strävan att både lära oss och att lära ut, men kanske försvåras detta ibland av stress och tidsbrist som gör att man helt enkelt inte hinner. Brist på struktur Endast omkring elva procent uppger att de har en tydlig struktur på kliniken för medicinsk fortbildning. De allra flesta kliniker verkar alltså sakna en struktur för hur specialisterna ska fort- och vidareutbildas. En del i en sådan struktur är en personlig fortbildningsplan, vilket en fjärdedel har, men tre fjärdedelar av våra kollegor saknar helt. En fortbildningsplan kan både ge överblick över den egna kunskapsfördjupningen och också användas för planering och påtryckning för att få möjlighet att genomföra de kurser och andra fortbildningsaktiviteter man behöver. Endast 18 procent uppfattar att de får den fortbildning de borde ha och som verksamheten kräver, det är tydliga siffror som visar att vi måste ha fokus på att göra detta bättre. Här kan tilläggas att 33 procent inte fick någon fortbildning under pandemiåren och 17 procent inte heller någon fortbildning år 2022. I kommentarerna nämns bristande ekonomiskt underlag som ett starkt skäl, men sannolikt bidrar en bristande struktur för fortbildning också till detta. Åttiofem procent uppger att de inte har någon uppföljning av sin fortbildning på kliniken och att det saknas tydliga uppföljningsrutiner. Nationella riktlinjer Det pågår ett stort arbete inom nationell kunskapsstyrning och NPO för Fortbildning att utforma uppdaterade riktlinjer för samtliga specialiteter och i princip samtliga diagnoser. För våra egna subspecialiteter uppger över 50 procent att de saknar relevant uppdaterad kunskap om de nationella riktlinjerna. Bristen på intern fortbildning slår sannolikt igenom här. Tolv procent har en timme avsatt för intern fortbildning eller egna studier varje vecka, en övervägande majoritet har inte någon tid alls – att jämföra med Läkarförbundets krav på minst fyra timmar per vecka. Något förvånande uppger 52 procent att de deltagit i fortbildning om nationella riktlinjer/ kunskapsstöd inom sin subspecialitet. Krav på fortbildning De flesta arbetsgivare ställer inte några krav på fortbildning, omkring 70 procent av de svarande uppger att verksamheten inte har kravställt fortbildningen. Fortbildningen finansieras till största del av arbetsgivaren (87%),

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=