Svensk Kirurgi nr 3-23

143 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 3 • 2023 hudåkommor på kirurgmottagningen. Utöver läkarmottagning har vi sköterskemottagning, där vi bland annat utför blodtransfusioner, såromläggningar samt injektioner. På kirurgmottagningen i Lindesberg bedrivs kirurgisk vård främst för patienter med gallbesvär samt inom området obesitaskirurgi. På mottagningen finns stomivård och vi ansvarar för kvalitetsregistret för obesitasoperationerna i hela Sverige (SOReg). Mottagningen utför även gastroskopiundersökningar. På mottagningen på USÖ finns klinikens kontaktsjuksköterskor som ansvarar för våra cancerpatienter. Sjuksköterskor och undersköterskor har självständiga mottagningar samt assisterar vid läkarmottagningarna. Mottagningens sjuksköterskor har också telefonrådgivning och närvarar vid multidisciplinära konferenser samt olika typer av ronder som exempelvis röntgenrond. Vid alla tre mottagningar finns operationsplanerare. Endoskopienheten finns i Karlskoga. Endoskopisterna kommer både från Medicin- och Kirurgkliniken. Endoskopienheten tar emot patienter från hela Region Örebro samt Region Värmland. Vi genomför gastroskopier och koloskopier samt PEG-inläggningar. Under jourtid utför operationsavdelningen akuta endoskopier. Enheten utför därtill kolorektalcancerscreening. Paramedicinskt team Paramedicinska teamet består av arbetsterapeuter, dietister och kuratorer med placering på USÖ. I Lindesberg har kirurgmottagningen en anställd dietist, övriga paramedicinska specialiteter organiseras inom respektive sjukhus. Arbetsterapeuter, dietister och kuratorer jobbar tillsammans med övriga yrkeskategorier i teamen runt patienten på mottagning och avdelning. Traumasjukvård i Örebro län Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) har de senaste åren genomfört en målmedveten och tydlig satsning på traumasjukvården. Uppbyggnaden av neurokirurgi, bäcken- och spinalkirurgi har gett förutsättningar för bred, god och högt specialiserad traumavård. Den tydligaste målsättningen i utvecklingsprocessen har varit att ha rätt kompetens på plats så tidigt som möjligt i vårdkedjan. Ett tidigt steg var en centralisering av traumavården inom den egna regionen med direkttransport av de svårast skadade från skadeplats till Universitetssjukhuset. Relativt sett korta transportvägar och god möjlighet till prehospitalt beslutsstöd har gjort detta välfungerande och har ytterligare bidragit till ett förbättrat omhändertagande. På USÖ möts patienterna av ett multidisciplinärt team som ”designats” redan utifrån skaderapport. Detta innebär att överläkare inom olika opererande subspecialiteter tidigt söks på larm för att komplettera grundteamet. Exempelvis söks alltid en överläkare i neurokirurgi vid medvetslösa patienter och kärl/thoraxkirurg vid cirkulationspåverkade patienter. Traumateamet styrs av Traumabakjouren (TBJ) som är traumaledare vid samtliga Nivå 1-larm, vilket för traumabakjouren också bland annat innebär en särskilt kort inställelsetid. TBJ är huvudansvarig för inneliggande traumapatienter och leder det multidisciplinära team som rondar IVA-vårdade patienter. Till övriga uppgifter hör även att vara telefonstöd till ambulansen och tillhandahålla ”ett nummer in” för andra sjukhus som önskar konsultera eller skicka patienter. TBJ finns tillgänglig alla dygnets timmar, alla dagar om året och består av kirurger med en särskilt definierad kompetens och utbildning. Sprunget ur kärlkirurgins endovaskulära framsteg har EVTMkonceptet utvecklats från USÖ och fortsatt växa i samarbete med flera internationella traumacentra. På USÖ är endovaskulär resuscitering och hybridingrepp för blödningskontroll en viktig del redan i det initiala omhändertagandet. Möjlighet till livräddande åtgärder som REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta) finns redan på akutrummet. EVTM är nu internationellt vedertaget med bland annat årliga världssymposium och workshops (www.jevtm.com) Forskning och utbildning har varit en viktig del inom traumasjukvården på USÖ där olika konceptutbildningar och workshops är regelbundet återkommande. En stark administrativ organisation har också varit viktigt för möjlighet till utveckling där traumasjukvården samlas organisatoriskt under en centrumbildning, Traumacentrum Örebro. Några av läkarna och sjuksköterskorna på kirurgmottagningen i Lindesberg. Kirurgveckan Örebro 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=