Svensk Kirurgi nr 5-23

244 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Avhandlingsreferat Titel Minimising Risk and Optimising Technique In Ventral Hernia Repair Länk http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1699812/FULLTEXT01.pdf Huvudhandledare Ulf Gunnarsson, Umeå Opponent Fredrik Helgestrand. ISBN ISBN: 978-91-7855-867-4 Ärrbråck och primära bråck Reparation av bukväggsbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen. Incidensen av bråckoperationer ökar i Sverige och har de senaste åren uppgått till närmare 8000 per år. Av dessa är cirka två tredjedelar primära bråck och en tredjedel ärrbråck. Ärrbråckspatienter är på gruppnivå äldre och har större sjukdomsbelastning än patienter med primära bukväggsbråck. Vidare är ärrbråck vanligen tekniskt mer komplexa att reparera och kan bli betydligt större än de primära bråcken. Det är därför viktigt att separera ärrbråck från primära bråck vid analyser. Skillnader mellan bråck och bråck En särskild utmaning vid analys av utfall i samband med reparation av bukväggsbråck är att klassificeringar och grupperingar av olika bråck är svåra att göra, vilket i sin tur begränsar möjligheten att jämföra utfall mellan olika patientstudier. Patienter med bukväggsbråck uppvisar stora individuella skillnader och komplexiteten varierar stort. En individualiserad bedömning kring varje patient, samt hur och om de skall erbjudas operation är av yttersta vikt. Bråckstorlek, lokalisation, närvaro av stomi, fistel, infektion eller tidigare nätmaterial i bukväggen är några av de faktorer som påverkar komplexitet och utfall. Spannet av bråckoperationer spänner från korta ingrepp i lokalbedövning till omfattande rekonstruktionskirurgi med påtaglig risk för allvarliga komplikationer och mortalitetsrisk. Syfte Det övergripande målet med denna avhandling var att beskriva och analysera riskfaktorer för komplikationer och patientskada vid reparation av bukväggsbråck samt optimera tekMinimera risk och optimera teknik vid främre bukväggsbråckplastik Patienter med ventrala bukväggsbråck är en stor, vanligt förekommande men heterogen och därmed svårstuderad patientgrupp. I oktober 2022 försvarades avhandlingen Minimising Risk and Optimising Technique In Ventral Hernia Repair av Mikael Lindmark, överläkare vid kirurg-kliniken i Skellefteå, som här refererar avhandlingen. MIKAEL LINDMARK Skellefteå mikael.e.lindmark@umu.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=