Svensk Kirurgi nr 5-23

252 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Referat Kirurgveckan Den äldre kvinnan – evidensläget Lynda Wyld, professor i kirurgi vid Sheffield University i Storbritannien, var inbjuden gästföreläsare. Under senare år har prognosen vid bröstcancer förbättrats påtagligt, men utvecklingen är inte lika tydlig för äldre patienter och det finns ganska lite forskning som inkluderar äldre kvinnor. Det finns en allmän uppfattning att äldre inte vill delta i forskning och läkemedelsindustrin har inte samma intresse av att inkludera den äldre åldersgruppen. Professor Wyld redovisade evidensläget för nyttan av kirurgi i den äldre populationen. En Cochrane review från 2014 inkluderade sju randomiserade studier jämförande kirurgi och endokrin behandling med enbart endokrin behandling för kvinnor över 70 år med hormonreceptor-positiv bröstcancer. Kirurgi efter 70 års ålder? Man fann ingen skillnad i totalöverlevnad mellan grupperna men kortare recidivfri överlevnad i den icke opererade gruppen1. Det är väl känt att den endokrina behandlingen i median har effekt i tre år och risken är därmed att bröstcancern sedan progredierar och man kan behöva ta ställning till kirurgi på en då ännu äldre patient. Att beakta i sammanhanget är att dessa studier gjordes när standard för endokrin behandling var Tamoxifen, dagens mer moderna aromatashämmare skulle kunna påverka resultaten i viss mån. Kirurgi verkar alltså bättre för lokal kontroll, men är det alltid den bästa lösningen? En amerikansk studie som undersökte mortalitet efter bröstkirurgi för patienter som vårdas på sjukhem fann att 30 dagarsmortaliteten var åtta procent och ettårs mortaliteten 41 procent efter en lumpektomi2. Frånsett ökad risk för mortalitet noterades också en tydlig försämring i individernas funktionsnivå efter kirurgi. Beslutsstöd Något som ofta framförs från patienter är ett önskemål om fortsatt oberoende, man vill inte vara en börda för sjukvården eller anhöriga och bevarad livskvalitet är väldigt viktigt. Professor Wyld har därför varit med och utvecklat The Age Gap Decision Tool, ett verktyg man kan använda vid terapibeslut för äldre kvinnor med bröstcancer. Ambitionen var initialt att genomföra en randomiserad multicenterstudie i Storbritannien, men det visade sig vara svårt att rekrytera patienter på grund av att både patienterna och behandlande kirurger hade egna preferenser om val av behandling. Därför genomfördes istället en propensity score matchad studie3. I studien deltog 56 bröstcentra, cirka 3000 kvinnor rekryterades med medianålder 77 år, 83 pocent opererades och 17 procent fick enbart endokrin behandling. Omatchat fanns tydliga skillnader att de som genomgick kirurgi var yngre och mindre sjuka. Vad gäller överlevnad fann man inte oväntat en tydlig fördel för kirurgi före matchning. I den propensity score matchade kohorten (knappt 700 kvinnor) såg man däremot ingen statistisk skillnad i vare sig bröstcancerspecifik eller recidivfri överlevnad. Konklusionen var att patienter med förväntad överBröstcancer utanför åldern för screening Bröstcancer och dess behandling hos åldersgrupperna utanför screeningpopulationen belystes i ett symposium på Bröstkirurgiföreningens program under Kirurgveckan. I Sverige inbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografiscreening och 73 procent av all bröstcancer diagnostiseras inom det åldersspannet. En betydande andel diagnostiseras dock även efter 74 år (23 %) och en mindre andel före 40 år (4 %). Symposiet The extremes of Age under Kirurgveckan i Örebro belyste bröstcancerbehandling hos dessa grupper; de äldre och de yngre. CHARLOTTA WADSTEN Sundsvall charlotta.wadsten@rvn.se EMMA SÖDERBERG Sundsvall emma.soderberg@rvn.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=