Svensk Kirurgi nr 5-23

272 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 Könsdysfori Personer med könsdysfori (diagnos F64.0), det vill säga upplevelsen att den fysiska kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten, utgör en grupp som är liten till antalet, men som ofta utstår ett stort fysiskt och psykiskt lidande. År 2018 hade totalt 4 326 personer i Sverige erhållit diagnosen könsdysfori, motsvarande enbart 0,04 procent av befolkningen (Socialstyrelsen). Andelen av denna grupp som önskar kirurgisk korrektion för att uppnå ett mer könskongruent utseende ökar. Ämnet är flitigt debatterat i diverse medier med varierande förankring i faktiska data, vilket kan bidra till förvirring och ibland rent av felaktiga uppfattningar om hur vanlig könsdysfori är som fastställd diagnos. Mot bakgrund av detta arrangerade KIRUB en föreläsning för att öka kunskapen kring utredning och operationsteknik vid såväl feminiserande som maskuliniserande kirurgi. Vilka opereras? Vård av patienter med könsdysfori är multifaktoriell och kirurgi används aldrig som monoterapi. Ett multidisciplinärt samarbete med till exempel endokrinologer, psykiatriker och Referat Kirurgveckan KIRUBs program under Kirurgveckan reproduktionsmedicinare sker ständigt, vilket dock låg utanför omfattningen av den aktuella föreläsningen. Könsdysfori utreds centraliserat vid sex olika könsidentitetsmottagningar runtom i riket och det finns separata barnteam för personer under 18 år. Könsbekräftande underlivskirurgi utförs vid enbart tre centra i Sverige; Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Linköpings Universitetssjukhus. Det utförs årligen cirka 50 vaginoplastiker respektive 15 falloplastiker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Begreppet könsbekräftande kirurgi omfattar dels rekonstruktiv underlivskirurgi, dels korrektion av andra könskaraktäristika bland annat bröstförstoring/minskning samt plastik av stämband och struphuvud för att uppnå ett mer könskongruent utseende. Vid maskuliniserande kirurgi kan det i vissa fall även innefatta hysterektomi med salpingooferektomi. Ovanstående beskrivna ingrepp utförs inom ramen för den offentliga regionvården. All kirurgi föregås av en grundlig fysisk, psykosocial och psykiatrisk utredning för att fastställa diagnosen och därefter operationsindikationen. Till stöd för detta finns riktlinjer från Socialstyrelsen samt från Internationella Guidelines såsom European Professional Association for Transgender Health och World Professional Association for Transgender Health. Utredningen kretsar kring att utesluta att könsdysforiupplevelsen inte är ett symptom på något annat tillstånd/sjukdom och att könsdysforin inte är tillfällig. Utöver detta betonades kirurgens ansvar att aktivt efterfråga patientens förväntningar och önskemål, vilka uppvisar stor individuell variation, samt ge en realistisk bild av vad som är kirurgtekniskt möjligt att uppnå. Underlivskirurgi som innebär borttagande av könskörtlar (testiklar och äggstockar) regleras av lagen och man kan ansöka om sådan kirurgi först efter att personen fyllt 18 år. Det utförs således inga underlivsoperationer på minderåriga, vilket är en förekommande missuppfattning i media. Erfarenhetsmässigt upplevs det att tankar och känslor om könsdysfori mognar över tid och det är inte alla som vill ha könsbekräftande kirurgi när väl informationen om biverkningar och dess oåterkallelighet ges på ett tydligt sätt. Ångrar man sig? Den grundliga utredningen är sannolikt en bidragande faktor till att få Könsbekräftande kirurgi I år valde styrelsen för kirurger under utbildning, KIRUB, att tänka utanför ”den vanliga” kirurgin gällande sitt arrangerande av programmet för Kirurgveckan i Örebro. Ett av ämnena som genast uppmärksammades var den ovanliga och spännande könsbekräftande kirurgin i Sverige. Entusiastiske plastikkirurgen Antti Mikkola vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm bjöds in för att upplysa oss om vad könsbekräftande kirurgi innebär. SOFIA DAHLBERG Helsingborg sofie.dahlberg@skane.se MARIA MELKEMICHEL Stockholm marie.melkemichel@ki.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=