Svensk Kirurgi nr 5-23

282 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 5 • 2023 under dessa år för att kunna uppnå japansk certifiering som HPB-kirurg och för minimilinvasiv kirurgi. Trainees är ofta sex–åtta år efter examen (inklusive två år AT, ST, ofta något år forskning eller utbyte), det vill säga i utbildningsnivå snarast motsvarande fellows/yngre specialister i europeisk jämförelse. Japan är känt för hög arbetsmoral, hårt arbete och långa arbetsdagar, men som motvikt finns ett uttalat teamarbete och en tydlig ansvarsfördelning. För ST-läkarna är arbetsdagarna långa, och kraven på förberedelse och prestation höga, men det finns en tydlig progression under en avgränsad utbildningstid. Idag sker också reformer kring arbetstidsreglering för läkare och utbyggnad av delad föräldraförsäkring, där Skandinavien framhålls som förebild. Forskning och jour Trainees har schemalagd forskningstid en dag i veckan. Många har disputerat och bedriver kliniska eller translationella studier. Både bland ST-läkare och specialister är det inte ovanligt att ha tillbringat ett eller två år utomlands, i till exempel USA eller Europa, för fellowshiputbyten. En trainee och en specialist har helgjour med rondansvar dagtid och beredskap nattetid, och avlastas av att operatörer går rond för nyopererade patienter på helgförmiddagarna. Vardagnätter finns en husbunden jourlinje som delas mellan trainees i thoraxkirurgi och GIkirurgi för att hantera komplikationer. Eventuella reoperationer jourtid görs av ansvarigt team med beredskap i hemmet. För akutkirurgiska konsultationer dagtid inom huset finns en husjourslinje som roterar mellan de GI-kirurgiska teamen, allmänt kallad ’ileus-sökaren’. Som fellow hade jag klinisk behörighet med så kallat Advanced Clinical Training Permission. Jag hade möjlighet att följa ST-läkare och specialister i arbetet och assistera vid ingrepp. Första-assistenten ansvarar för preoperativa förberedelser, vilket innefattar kortfattad presentation inklusive teckningar av den preoperativa anatomin på sektionsmöte. Utvalda pre- och postoperativa fall av intresse presenteras på engelska för hela kirurgkliniken på morgonmöte. Peroperativ fotodokumentation inför irreversibla steg används rutinmässigt, liksom videodokumentation. För den japanska certifieringsprocessen till HPB-kirurg ingår att kunna presentera egna kompletta operationsfilmer av genomförda komplexa lever- och pankreaskirurgiska resektioner. Ronder Överrapporteringar och möten hålls korta. Varje vardag finns en avdelningsansvarig senior respektive junior trainee, som för- och eftermiddagsrondar patienterna, men större delen av teamet följer med till varje patient vid morgonronden. Två gånger i veckan går hela teamet storrond och måndag morgon hålls gemensamt morgonmöte med omvårdnadspersonalen. Opererande kirurg och assistenter tar ett övergripande ansvar för sin patient under hela vårdförloppet. Avdelningen har ett tjugotal vårdplatser, och efter större ingrepp ges postoperativ intermediärvård under de första dygnen inom ramen för sjukhusets intensivvårdsavdelning. Juniora trainees rondar även utplacerade patienter på onkologiska vårdavdelningar. Postoperativ vård Högriskanastomoser avlastas ofta med externaliserade stentdrän vilket kräver aktiv uppföljning och hög kompetens på avdelningen. Operationsdrän handläggs också aktivt, med lägeskontroll i genomlysning och byte över ledare, för de patienter som har pankreasfistel. I övrigt til�- lämpas samma strategi för tidig dränavveckling beroende på avtagande dränvolym och frånvaro av biokemiskt läckage som hemma. Även om externaliserade stentdrän och byte av operationsdrän innebär krav på skötsel, är antalet re-interventioner (datortomografi- eller ultraljuds-lett drän, reoperationer) med denna strategi, trots en liknande frekvens av postoperativ pankreasfistel, mycket begränsat. Avveckling av epiduralkateter sker tidigare och med mindre perorala opioider än i Stockholm. Under Japan är känt för hög arbetsmoral, hårt arbete och långa arbetsdagar, men som motvikt finns ett uttalat teamarbete och en tydlig ansvarsfördelning. För ST-läkarna är arbetsdagarna långa, och kraven på förberedelse och prestation höga, men det finns en tydlig progression under en avgränsad utbildningstid. Idag sker också reformer kring arbetstidsreglering för läkare och utbyggnad av delad föräldraförsäkring, där Skandinavien framhålls som förebild. Reseberättelse

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=