Svensk Kirurgi nr 2-23

73 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Avhandlingsreferat Syfte Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen kring de inflammatoriska mekanismerna kopplade till okomplicerad och komplicerad appendicit, samt att utvärdera befintliga och potentiella nya kliniska beslutsstöd och prediktorer för okomplicerad och komplicerad appendicit. Kliniska poängsystem Det första delarbetet9 är en prospektiv kohortstudie i vilken vi utvärderade och jämförde den kliniska träffsäkerheten hos fyra kliniska poängsystem för appendicit hos barn: Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score, Pediatric Appendicitis Score (PAS), Alvarado score och Pediatric Appendicitis Risk Calculator (pARC). Vi fann att AIR score och pARC var överlägsna PAS och Alvarado score. Allergi ger lägre risk Utifrån tidigare indikationer om en association mellan ett Th2-medierat immunsvar och okomplicerad appendicit, ville vi undersöka om det Th2-medierade tillståndet allergi var associerat med en lägre risk för komplicerad appendicit. Avhandlingens andra delarbete10 är en retrospektiv kohortstudie inkluderande alla barn som genomgick appendektomi på barnkirurgen i Lund mellan 2007– 2017. Komplicerad appendicit förekom bland 19,6 procent av barnen med allergi och bland 46,9 procent av barnen utan allergi. Barnen med IgEmedierad allergi hade en tre gånger lägre risk att drabbas av komplicerad appendicit jämfört med de icke-allergiska barnen (aOR 0,33 (95% CI 0,18-0,59), p<0.001). För att undersöka huruvida allergiska barn har en relativ eller absolut riskminskning av komplicerad appendicit, samt för att utvärdera om risken modifieras av säsongsrelaterad antigenexponering (pollen), allergimedicinering och tidsmässigt förhållande mellan allergi- respektive appendicitdiagnosen, genomförde vi avhandlingens tredje delarbete11. I denna nationella kohortstudie inkluderades alla barn födda mellan 2000–2010 och följdes till slutet av 2014. Studien bestod i en tvärsnittsanalys av alla barn med appendicit under studieperioden (n=6367) samt en longitudinell analys av alla allergiska barn (n=227 128) samt tre icke-allergiska kontroller per allergiskt barn matchade för ålder, kön och födelseår. I tvärsnittsanalysen fann vi att allergi var associerad med en minskad risk för komplicerad appendicit (aOR 0.8 (95% CI 0.67-0.96), p=0.021). Säsongsrelaterad antigenexponering under månaderna mars-augusti var associerat med en lägre risk för komplicerad appendicit (aOR 0.78 (95% CI 0.66-0.92), p=0.004) medan pågående antihistaminmedicinering var associerad med en ökad risk för komplicerad appendicit (aOR 2.28 (95% CI 1.21-4.28), p=0.012). Att ha blivit diagnostiserad med allergi efter appendiciten var inte associerat med risken för komplicerad appendicit (aOR 0.94 (95% CI 0.08-1.10), p=0.414). I den longitudinella analysen fann vi att risken för komplicerad appendicit bland de allergiska barnen var reducerad med en tredjedel jämfört med de icke-allergiska barnen (IR 0.13 vs 0.20 per 1000 personår, HR 0.68 (95% CI 0.58-0.81), p<0.001), medan risken för okomplicerad allergi inte varierade med allergistatus (IR 0.91 vs 0.91, HR 1.00 (95% CI 0.94-1.07), p=0.932). Stress och barnappendicit Eftersom långvarig stress påverkar vårt immunförsvar och är associerad med andra typer av sjukdomar, till exempel depression och hjärtkärlsjukdom, ville vi i avhandlingens fjärde delarbete12 utvärdera associationen mellan stress och risken för appendicit och komplicerad appendicit hos barn. Vi genomförde en prospektiv fall-kontrollstudie i vilken vi inkluderade barn behandlade för appendicit (n=51) och friska kontroller (n=82), från vilka vi insamlade hårprover för analys av hårkortisolkoncentrationer, vilka återspeglade medelaktiviteten i HPA-axeln noll–tre och fyra–sex månader bakåt i tiden. Vi fann att en ökning i hårkortisolkoncentrationer mellan månaderna fyra–sex och noll–tre var associerad med en ökad risk för appendicit (aOR 10.76 (95% CI 2.50-46.28), p=0.001) och komplicerad appendicit (aOR 7.86 (95% CI 1.20-51.63) p=0.03). IgE-antikroppar och interleukiner I avhandlingens femte och sista delarbete13 ville vi utvärdera det kausala sambandet mellan allergi och minskad risk för komplicerad appendicit genom att utvärdera om höga koncentrationer av IgE-antikroppar och de Th2-associerade interleukinerna IL-4, IL-9 och IL-13 är associerade med en minskad risk för komplicerad appendicit. Vi genomförde en prospektiv kohortstudie i vilken vi inkluderade barn med misstänkt appendicit på barnakuten i Lund. Totalt 178 barn inkluderades, av vilka 138 (78%) hade appendicit, och 58 (42%) komplicerad appendicit. Vi fann att barn med komplicerad appendicit hade högre koncentrationer av IL-13 jämfört både jämfört med de med okomplicerad appendicit och de med buksmärta av annan genes. Höga nivåer av IL-13 var associerad med en ökad risk för komplicerad appendicit (aOR SAMMANFATTNING • En individs immunsvar driver åtminstone delvis inflammationen vid barnappendicit mot ett komplicerat eller okomplicerat sjukdomsförlopp. • AIR score och pARC har högre diagnostisk träffsäkerhet jämfört med PAS och Alvarado score. • IgE-medierad allergi är associerad med en lägre risk för komplicerad appendicit hos barn. • Stress är associerat med en ökad risk för appendicit och komplicerad appendicit hos barn. • Höga koncentrationer av IL-13 är associerad med en ökad risk för komp- licerad appendicit hos barn.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=