Svensk Kirurgi nr 1-24

43 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 1 • 2024 Är vi som kirurger beredda på denna kontinuerliga kvalitetskontroll? Jag menar att vi måste våga ta klivet och göra det till princip och inte bara på frivillighetsbas som många redan gör. Vilket fantastiskt lärorikt material vi snabbt skulle få att lägga avidentifierat på LGs videoarkiv. Återställning av anatomin efter gastric bypass Traditionen under senare åren på komplikationsdagen har varit att ägna förmiddagen åt föreläsningar runt ett tema och tillhörande diskussion. I år var återställning av anatomin efter Roux-en-Y gastric bypass i centrum. Som brukligt fick vi också en uppdatering angående data i det välfungerande kvalitetsregistret, Scandinavian obesity surgery registry (SOReg) av registerhållare Johan Ottosson. Utvärdering efter återställning Avancerade specialistsjuksköterskan Linda Sillén presenterade från sitt avhandlingsarbete, med Ellen Andersson som huvudhandledare: ”När utfallet efter obesitaskirurgi inte blir som förväntat”. Linda har analyserat data från de cirka 200 återkopplingar som registrerats i SOReg och gjort en djupare analys av den grupp som genomgått återställning i Norrköping (n=30). Kirurg David Rellme från Kristianstad presenterade utfallet efter ett 50-tal återställnings-operationer vid GB Obesitas i Skåne där Hjörtur Gislason är ansvarig kirurg och mentor. Linda och Davids material hade stora likheter. Indikationen för återställning av anatomin innefattade kroniska buksmärtor, malnutrition, kräkningar/illamående, stomala ulcus Torstens tankar och erfarenheter • Det är mycket sällan gastric bypass-opererade önskar återkoppling trots svåra komplikationer. De upplever att det trots allt var värre att leva med svår obesitas. • För ett litet antal som efter långt lidande och mogen eftertanke kommit fram till att man önskar återkoppling, självklart efter information om för- och nackdelar, är det rimligt att erbjuda denna möjlighet. Även då vi inte riktigt kan förklara problemen fullt ut. • Som grundprincip reseceras Roux-slyngan vid ingreppet, tekniskt enklare och minskar risk att behålla en dålig tarmdel samt eventuellt minskad risk för viktuppgång. Tillse dock att minimum tre–fyra meter är kvar efter EAn. • Placera gastro-gastrostomin en bit ner på huvudmagens framsida för att få längd på intraabdominella esofagus och minskad reflux-risk. Det är även tekniskt enklare. • Långsam ventrikeltömning eller ventrikelretention efter återkoppling är vanligt och pyloromyotomi eller pyloroplasik bör övervägas. • Måltidsrelaterad buksmärta förbättras ofta, men patienten bör vara inställd på att icke måltidsrelaterad kronisk buksmärta sannolikt inte förbättras i längden. • I min erfarenhet tveksamt att använda gastrostomi som ”diagnostiskt test” innan återkoppling. Jag upplever att det ofta är krångel med dessa. • Antalet återkopplingar är lågt och övervägandena runt dessa patienter många, därför bör dessa patienter bedömas av specialintresserat multidisciplinärt team. och hypoglykemi. Inte sällan förekom nämnda symtom i kombination hos patienter med en svår komplikationsresa. Även diffusa symtom som energilöshet och påverkade kognitiva funktioner kunde stötta indikationen. Patienterna var i genomsnitt opererade fem gånger i buken innan återställning. God effekt men riskabelt Sammanfattningsvis talar resultaten för att det i huvuddelen av fallen uppnås relativt god symtomlindring för de symtom som föranledde ingreppet, åtminstone under första ett–två åren. Dock är komplikationsrisken i samband med återställning av anatomin efter gastric bypass påtagligt högre än vid primär obesitaskirurgi och viktuppgång efteråt mycket vanligt. En svaghet i materialen är bristande långtidsuppföljning. David Rellme hade ringt upp alla patienterna som återställts och reflekterade över att det är en drabbad population på olika sätt, men att det övergripande intrycker var att de var nöjda med att återställningsoperationen genomförts och att deras livskvalitet hade förbättrats. Denna uppfattning delades av Linda. Även om materialen inte heller internationellt är stora är erfarenheterna av återkoppling efter gastric bypass i stort i linje med de svenska som nu presenterades. Det vill säga att symtomen som föranledde ingreppet hos det stora flertalet förbättras eller försvinner, men att komplikationsrisken vid ingreppet är relativt hög och viktuppgång vanligt. Generös kollegialitet Avslutningsvis vill jag tacka föreläsarna, ni som presenterade fall och alla er som genom åren generöst delat med er av erfarenheter av krångel och komplikationer. Jag hoppas och tror att vi även framgent kan bibehålla den öppenhet och respektfulla kollegialitet som genom åren präglat svensk obesitas-metabol kirurgi.  Välbesökt Komplikationsdag på Ersta konferens. Mötesreferat och reflektioner

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=