Svensk Kirurgi nr 3-24

116 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Ny redaktör Från Uppsala till Stockholm Jag heter Hanna Ribbing Wilén och är ny medlem i redaktionskommittén för Svensk Kirurgi. Jag är ursprungligen från Uppsala där jag också gick grundutbildningen, men sedan många år allmänkirurg och jobbar på den akutkirurgiska sektionen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sedan december är jag också tillförordnad ST-chef på kirurgen på Karolinska, ett ledarskap jag delar med ST-studierektor Fredrik Lohmander. Forskning Mitt forskningsområde är kolorektalcancerscreening. Jag disputerade 2022 på en avhandling om Fekalt immunokemiskt test och screeningstrategier, intervallcancer och könsskillnader vid screening och jag har fortsatt forska inom detta högaktuella fält. Kolorektalcancerscreening har införts nationellt under de senaste åren, och planeras att successivt utökas upp till 74 års ålder. Det regionala screeningprogrammet i Stockholm-Gotland började införas 2008 och mina forskarkollegors senaste publikation kunde visa att mortaliteten i sjukdomen minskat med 14 procent bland de tidigt screeninginbjudna jämfört med dem som inbjudits sent eller inte alls, vilket är i linje med effekten man sett i de tidigare randomiserade studierna1, 2. Som akutkirurg träffar jag oftast dessa patienter i ett sent skede när en odiagnostiserad tumör redan perforerat, obstruerat eller spridit sig, och min förhoppning är att de till följd av tidig upptäckt, tillsammans med förfinad kirurgisk och onkologisk behandling, ska bli färre i framtiden. Patientsäkerhet På akutkirurgen ansvarar jag för granskning av patientärenden och kirurgiska komplikationer, och har därigenom ett intresse för patientsäkerhet. Med en alltmer åldrande befolkning tillkommer komplex komorbiditet att ta hänsyn till i samband med kirurgi, och jag uppskattar det stora arbete som görs för att kvalitetssäkra akuta laparotomier och de initiativ som startats för äldre sköra patienter genom nationella arbetsgrupper och ett standardiserat omhändertagande. En spännande framtid Akutkirurgin står inför många utmaningar nu och framöver. Den ökande subspecialiseringen inom professionen gör det svårt att behålla den bredd som krävs för att kunna täcka gemensamma jourlinjer och handlägga akuta patienter som genomgått komplex kirurgi. En oroligare omvärld och det förändrade klimatet ställer krav på katastrof- och krigsberedskap som vi tidigare inte behövt rusta oss för. Jag ser fram emot att följa denna omställning och debatt på lite närmare håll, men med min spretiga bakgrund även hålla mig uppdaterad inom utbildningsfrågor och kolorektalkirurgi. Som självutnämnd språkpolis så tror jag också detta uppdrag kan vara tillfredställande.  Referenser 1. Blom J, Saraste D, Tornberg S, Jonsson H. Routine Fecal Occult Blood Screening and Colorectal Cancer Mortality in Sweden. JAMA Netw Open. 2024;7(2):e240516. 2. Hewitson P, Glasziou P, Watson E, Towler B, Irwig L. Cochrane systematic review of colorectal cancer screening using the fecal occult blood test (hemoccult): an update. The American journal of gastroenterology. 2008;103(6):1541-9. Ny redaktör för Svensk Kirurgi Redaktionskommittén utökas med Hanna Ribbing Wilén som tar tillfället i akt att presentera sig. Som akutkirurg med ett kolorektalt forskningsintresse är hon ett välkommet tillskott till tidningen. Välkommen! Hanna Ribbing Wilén, Stockholm, hanna.ribbingwilen@regionstockholm.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=