Svensk Kirurgi nr 3-24

128 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 komplikationer där granulombildning drabbar cirka 60%. Av operationsmetoderna gick push- och pull-PEG fortast, medan total tid på operationssalen var likvärdig mellan de olika metoderna, och orterna, se figur 1 och figur 2. Det förklaras av att det är en multisjuk patientgrupp med omvårdnads- och narkosmässiga utmaningar som tar tid och själva operationstidens påverkan är i slutändan inte så stor. Man kunde se en tydlig skillnad i förekomsten av granulom mellan de olika laparoskopiska teknikerna. Stockholms metod hade en signifikant högre incidens av granulom, vilket möjligen kan förklaras av ett större hudsnitt invid stomat och större mängd suturmaterial i området. PEG-metoderna hade också en tydligt lägre incidens av läckage jämfört med de laparoskopiska metoderna. Detta kan förklaras av att hålet i bukmuskulaturen blir mer precist än vid laparoskopisk operation, se figur 3. Avslutande diskussion Vid den avslutande diskussionen ställdes många intressanta frågor från auditoriet och glädjande var att studien lett till reflektioner hos klinikerna och lärdomar från varandra. Bland annat nämndes från Lund att man väljer en smal knapp som är 2 mm längre än kanalen och i Göteborg används nu laparoskopiskt assisterad teknik istället för minilaparotomi vid tveksamhet med den endoskopiska tekniken, med förhoppningen att minska den fruktade komplikationen tarmperforation. I Göteborgs anläggs en FREKA PEG till onkologpatienter, och i Uppsala används ibland Mic Key Bolusslang, med vilka det går att justera längden på slangen i förhållande till kanalen. Det förefaller klokt med tanke på att dessa patienter ofta varierar i vikt och därmed bukväggstjocklek, under sjukdomsförloppet. Rekommendationer Utmaningar inom gastrostomivården är bland annat långa väntetider till operation och postoperativa komplikationer som drabbar omkring två tredjedelar av patienterna. Av den kunskap som nu står till buds kan följande rekommenderas i hopp om att minska lidandet för patienterna: • Undvik stora operationssnitt vid gastrostomat • Använd en smalare gastrostomi om möjligt (12 Fr) • Välj knapplängd som är 2 mm längre än kanalen • Operationsmetod bör väljas så att den passar operatör och patient bäst • Selekterade patienter kan göras i dagkirurgi Arbetet med gastrostomier är inte slutfört, och vår förhoppning är att det nationella samarbetet ska fortsätta med kommande studier till gagn en skör patientgrupp. Alla får köra sin väg till Rom, men visst är det vackert när vi kan få både utsikt och insikt från någon annans resväg.  Referenser 1. Nationellt vårdprogram för gastrostomier. Svensk Barnkirurgisk Förenings hemsida. https://slf.se/ svensk-barnkirurgisk-forening/nationella-riktlinjer/ 2. Hössjer T, Göthberg G, Arnbjörnsson E, Rutqvist J, Perris F, Bartik Z, Almström M, Backman T, Danielson J. Complication rate after gastrostomy placement in children can be reduced by simple surgical steps. Acta Paediatr. 2023 Jul;112(7):1597-1604. doi: 10.1111/apa.16792. Epub 2023 Apr 29. PMID: 37073475. Barnkirurgi Figur 3.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=