Svensk Kirurgi nr 2-23

69 SVENSK KIRURGI • VOLYM 81 • NR 2 • 2023 Registerdata Figur 2. Andel avlastande stomi vid främre resektion under åren 2013–2022 per sjukhus, uppdelat på tumörnivåer 0–12 cm och 13–15 cm. Figur 3. Andel anastomosinsufficiens över tid uppdelat på sjukvårdsregion för främre resektion oavsett tumörhöjd. också kan ses i exempelvis holländska registerdata9. Orsakerna till detta är svårare att bestämma. Sannolikt är ökad medvetenhet och bättre detektion en anledning10. Eventuellt kan en minskad användning av avlastning leda till fler detekterade läckage (vilket inte är samma som uppkomna läckage), dels med tanke på tydligare symtomatologi, dels på grund av ökad uppmärksamhet från vårdpersonalen när avlastande stomi inte används rutinmässigt. Här det viktigt att hålla i minnet att registret enbart fångar den tidiga postoperativa perioden (inom 30 dagar eller under samma vårdtillfälle) på ett adekvat sätt och att många studier visar att sena läckage är vanligt förekommande1. Samtidigt är tidig detektion av anastomosläckage (om detta är orsaken till fler läckagediagnoser) knappast en nackdel för patienten. Den kraftigt ökade användningen av laparoskopi kan ha medfört enklare eller snabbare detektion samt lägre tröskel för reintervention, där ej avlastade patienter kan genomgå lavage och stomiuppläggning11. Detta blir då en selektiv behandling istället för att samtliga patienter ska erhålla avlastning. Mycket riktigt har reoperationsfrekvensen också gått upp det senaste decenniet (trend: p = 0,002), även om det likaledes här inte enkelt går att veta orsakerna, figur 4. Möjligen kan också inlärningskurvan för robotassisterad kirurgi ha lett till fler komplikationer. Sammanfattning De senaste tio årens data för främre resektioner kan sammanfattas med att användningen av avlastande stomier långsamt går ner, där vissa sjukhus går i bräschen för en mer selektiv strategi. Samtidigt ökar sannolikt läckagefrekvenserna något och klart är att reoperationer blivit vanligare. Avlastande stomier har använts även för höga främre resektioner utan klar evidens. Intressant nog har skiftet från stomianvändning vid låga främre resektioner likaledes skett utan nya randomiserade studier. Varberg – en svensk avvikare Diagrammet kring stomianvändning per sjukhus uppvisar viss variation, där två sjukhus är klart mindre benägna att anlägga stomi. På Hallands sjukhus Varberg använder man sedan några år tillbaka en klart mer selektiv

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=