Svensk Kirurgi nr 3-24

122 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Rebecka Hultgren, Stockholm, rebecka. hultgren@regionstockholm.se Elisabet Skagius, Sundsvall, elisabet. skagius@rvn.se Sverker Svensjö, Falun, sverker. svensjo@regiondalarna.se Screeningprogrammet för bukaortaaneurysm är inte jämlikt i Sverige Screeningprogrammet för bukaortaaneurysm uppvisar ett högt deltagande samt god effekt på aneurysmrelaterad död. Det finns tyvärr betydande svagheter i programmet där regionerna behöver genomföra förbättringar. Socialstyrelsens utvärdering sammanfattas av ordförande i Svensk förening för kärlkirurgi, Rebecka Hultgren, tillsammans med ordförande för svenska screening gruppen, Elisabet Skagius och Sverker Svensjö, kärlkirurg i Falun. Bakgrund Socialstyrelsen rekommenderade 2016 att alla regioner skulle erbjuda 65-åriga män ett engångsultraljud av abdominella aorta för att öka detektionen av bukaortaaneurysm nationellt1, 2. Under 2023-2024 har en nationell utvärdering av screening för bukaortaaneurysm genomförts under ledning av Socialstyrelsen i samarbete med medicinska experter inom området3. Modellen för utvärdering av screeningprogram och erfarenheter från utvärderingarna av livmoderhalsscreening från 2020 och bröstcancerscreening från 2022 har använts som stöd för processen. De indikatorer som formulerats i 2016 bedömdes som adekvata, men några ytterligare faktorer ingick också i utvärderingen (tabell 1). Det huvudsakliga syftet med utvärderingen var att undersöka hur indikatorerna följs i de 21 regionerna. Utvärderingen av screeningprogrammet ska leda till att förbättringsområden kopplade till screening identifieras och återkopplas till regionerna, beslutsfattare och utövare inom programmet. Genomförandet av kvalitetsgranskningen Analysen av screeningprogrammet bygger på datainsamling från nationella register, enkätsvar, aggregerade data från screeningprogrammen från regionerna, liksom data på individnivå från utövare och kvalitetsansvariga inom vissa regioner. För att undersöka dödlighet i aneurysmrelaterad död, antal 65-åriga män i regionerna och deras socioekonomiska situation, och operationsresultat har Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister, Nationellt Kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc) Kärlkirurgi Tabell 1. Indikatorförteckning – screening för bukaortaaneurysm, med tillägg inför kvalitetsutvärderingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=