Svensk Kirurgi nr 3-24

124 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Kärlkirurgi Inom de kärlkirurgiska enheter som ansvarar för uppföljningen av patienter med avvikande screeningfynd, rapporterar hälften, 14 av 28 att de har en etablerad funktion som ansvarar för kvalitetskontrollen av screeningprogrammet. En dryg tredjedel uppger att de inte har någon person med denna funktion, medan en knapp femtedel inte vet om detta finns i deras program. Uppföljning efter diagnos I utvärderingen har flera kärlkirurgiska enheter angett att tiden för att få komma på ett första uppföljningsbesök varierar; endast hälften av de kärlkirurgiska enheterna (13 av 28) kallar patienterna inom en månad. Resterande 15 enheter erbjuder ett första kontrollbesök efter två månader eller mer. Några enheter förklarar också att man inte utför något initialt kontrollbesök på kärlkirurgisk enhet för mindre aneurysm utan patienten påbörjar uppföljningsprogrammet genom att kallas till den periodiska ultraljudsuppföljningen. Drygt hälften (15 av 28) av de kärlkirurgiska enheterna uppger att alla personer som diagnostiserats genom screeningen erbjuds ett läkarbesök, medan 13 enheter inte erbjuder detta. Detta kan bero på begränsade resurser inom kärlkirurgiska enheter. Flera regioner har problem med tillgänglighet till kärlkirurgi. Det är viktigt att personer som har diagnostiserats omhändertas och att uppföljningen sker vid kärlkirurgisk enhet i enlighet med rekommendationen och i linje med de studier som gjorts avseende livskvalitet och oro för sin diagnos. Andel som opereras Resultaten från utvärderingen visar att under perioden 2018–2022 var andelen män med diagnostiserat bukaortaaneurysm som inte har opererats eller brustit 81–95 procent (tabell 3). Naturligtvis har gruppen med en diagnos under 2018-2019 i högre utsträckning hunnit genomgå operation under observationsperioden. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare studier. Det är 14 regioner som har kunnat redovisa data på individnivå, två regioner redovisar data på aggregerad nivå och för fem regioner finns inga data, en region har inte inkommit med fullständiga data. Resultaten visar även en mycket låg dödlighet efter operation bland de screeningupptäckta fallen, vilket också valideras med data i Swedvascs årsrapporter4. Nutid och framtid för bukaortascreeningen Utvärderingen av screeningprogrammen för bukaortaaneurysm har visat att programmet nationellt fungerar bra, i vissa fall mycket bra. I stora delar uppfyller många regioner flera av de indikatorer som programmets ska mätas på, till exempel deltagande och dödlighet. Tyvärr uppvisades också relativt grava brister i möjligheten att kvalitetsgranska verksamheten på individnivå på grund av decentraliserade strukturer utan IT-stöd och kontinuerlig kvalitetssäkring regionalt. Utvärderingen visar att genomförandet av programmet i dess nuvarande regionala form inte är jämlikt, eftersom 1/10 män inte kallas. Kallelsefunktionerna måste säkerställas nationellt, liksom registrering och uppföljning av deltagandet. Detta utgör basen för att uppnå ett screeningprogram med kvalitét. Alla regioner bör ha en tydlig och stabil organisationsstruktur av screeningprogrammet som är välkänd för screeningutövare i alla verksamheter. Årlig uppföljning av programmets kvalitet rekommenderades också 2016. Det är 12 av 21 regioner som rapporterar att de årligen följer upp regionens screeningverksamhet. Förbättringsarbete och kvalitetskontroll Det tydliga, tidigare kända, lägre deltagandet hos personer med lägre utbildningsnivå visar att regionerna bör arbeta strategiskt för att underlätta och uppmuntra alla män i målpopulationen att delta. Sannolikt bör alla regionala enheter samverka för att öka deltagande genom enklare åtgärder. Deltagandet kan påverkas om män som upplever oro kan erbjudas telefonrådgivning. Det var en tydlig brist på strukturerad kvalitetskontroll inom många regionala program, det saknas både intern och extern validering av ultraljudsundersökningar. Regionerna bör tillse att det tillskapas IT-stöd och administrativt stöd för att ge tillgång till strukturerade individdata för alla delar i screeningkedjan och möjlighet att göra den tillgänglig för regelbunden kvalitetskontroll. Det behöver tillskapas resurser i alla regioner för att kunna erbjuda det rekommenderade besöket inom en kärlkirurgisk verksamhet helst inom två, max fyra veckor efter diagnos. Kvalitetsindikatorer Socialstyrelsens utvärdering följer en bestämd mall med inriktning på mätning av förutbestämda kvalitetsindikatorer, som vi nu har god uppfattning om. Emellertid Tabell 2 . Bukaortaaneurysm, dödlighet 1987–2022. Män uppdelade i tre åldersintervaller mellan 55 och 75+ år, visar att dödligheten är lägst i den yngsta gruppen, män 55–64 år Antal män som dött med bukaortaaneurysm som brustit (ICD: I713) alternativt inte brustit (ICD: I714) som underliggande alternativt bidragande dödsorsak, per 100 000 män i befolkningen Tabell 3. Andel män 65 år med screeningupptäckt bukaortaaneurysm som har opererats under perioden 2018–2022 (indikator 2.0). Källa: Regionerna, Swedvasc, Socialstyrelsens patientregister. *Endast innevarande år.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=