Svensk Kirurgi nr 3-24

126 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Ett vanligt barnkirurgiskt ingrepp Sedan 2014 finns det ett nationellt vårdprogram för gastrostomier hos barn och ungdomar1 publicerat av Svensk Barnkirurgisk Förening. Vårdprogrammet togs fram av en nationell vårdprogramsgrupp bestående av både barnkirurger och nutritionssjuksköterskor. Enligt vårdprogrammet bör gastrostomi erbjudas som alternativ till nasogastrisk sond när behovet förväntas kvarstå längre än tre månader. Hos barn är den vanligaste underliggande orsaken till gastrostomi någon typ av neurologisk sjukdom. Andra vanliga orsaker är metabola, kardiella och onkologiska sjukdomar. I Sverige opereras cirka 300-400 barn varje år vilket gör gastrostomi till ett av de vanligaste gastrokirurgiska ingreppen på barn som kräver inneliggande vård. Majoriteten av ingreppen utförs vid någon av de fyra barnkirurgiska klinikerna i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala men många utförs på kirurgiska kliniker ute i landet. Prospektiv studie Att erhålla en gastrostomi är förenat med få allvarliga komplikationer, men välkänt är att många drabbas av lindriga komplikationer som granulom, infektioner, smärta, läckage eller dislokation. I samband med att Svensk Barnkirurgisk förening tog fram det nationella vårdprogrammet för gastrostomier1 sjösattes också en nationell prospektiv studie med insamling av data mellan åren 2014 och 2020. Totalt inkluderades 681 patienter från de barnkirurgiska klinikerna samt Umeå kirurgklinik. Delar av studieresultaten publicerades under våren 20232 och där noterades bland annat att gastrostomins längd och grovlek kan påverka uppkomsten av komplikationer, en lagom lång och smal gastrostomiknapp gav färre komplikationer. I studien fördelade sig operationsmetoderna som följer: laparoskopisk (52%), Push-PEG (32%), öppen kirurgi (11%), laparoskopiskt assisterad push-PEG (3%), och PEG (3%)2. I studien framkom inte några signifikanta skillnader i komplikationsfrekvens utifrån val av operationsmetod vid analys med multivariat analys. Skillnader i detaljerna Bland de barnkirurgiska klinikerna använder sig Uppsala, Lund och Stockholm av laparoskopiskt assisterad teknik och Göteborg Push-PEG som primär teknik. Som bekant finns det alltid smärre tekniska variationer mellan olika kliniker även om man säger att man gör samma operation och detta gäller även gastrostomier. Med detta som bakgrund skapades ett symposium under kirurgveckan där varje barnkirurgisk klinik presenterade sin operationsmetod mer detaljerat, med vetskapen om det gamla ordspråket att ”Alla vägar bär till Rom”. Skulle nu någon väg vara bättre än de andra? Göteborgs perkutana teknik Först ut i detta hjärtliga battle var Anders Sandin, överläkare i Göteborg, som presenterade deras perkutana endoskopiska teknik med fördelarna att det är en snabb metod som också skulle kunna göras i sedering. Man använder sig av Mic-Key introducerkit och anlägger oftast en gastrostomiknapp direkt, alternativt FREKA-PEG till onkologiska patienter där man förväntar sig att patientens bukvägg kommer variera i tjocklek beroende på den onkologiska behandlingen. Incidensen av tarmperforation vid ingreppet är 1% vilket är likvärdig med det som finns beskrivet litteraturen. För att minska denna risk har man på senare tid vid tveksamhet med den endoskopiska tekniken, till exempel på grund av otydlig transilluminering, högt belägen magsäck eller skolios hos patienten, kompletteras den endoskopiska tekniken med en samtidig laparoskopi. Denna laparoskopiskt assisterade teknik används idag i cirka 5% av fallen. Lundametoden Hans Winberg, överläkare i Lund, presenterade den laparoskopiassisterade Lundametoden där det, förutom Barnkirurgi Therese Hössjer, Uppsala, therese.hossjer@uu.se och Johan Danielson, Uppsala, johan.danielson@uu.se. Gastrostomier på barn – tekniska variationer På Kirurgveckan 2023 anordnade Svensk Barnkirurgisk Förening ett symposium om gastrostomier på barn med titeln ”Gastrostomi Battle: Bästa teknik och resultat från den nationella gastrostomistudien”. Två kollegor aktiva vid barnkirurgen i Uppsala refererar detta välbesökta och matnyttiga symposium.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=