Svensk Kirurgi nr 3-24

139 SVENSK KIRURGI • VOLYM 82 • NR 3 • 2024 Bråckkirurgi KQ 12 – Bör profylaktisk antibiotika användas vid elektiv reparation av ärrbråck hos vuxna patienter? • Recommendation A: För patienter som åtgärdas för ärrbråck i medellinjen rekommenderas en enstaka profylaktisk dos av antibiotika med preparat enligt lokal rekommendation. Om operationen varar mer än fyra timmar föreslås en andra profylaktisk dos. Med hänsynstagande till använd antibiotika, mängden blodförlust samt kirurgisk metod. KQ 13 – (a) Vilken postoperativ information är viktig för patienter som opereras för ärrbråck? (b) Vilka rekommenderade aktiviteter och begränsningar påverkar utfallet? • Good Practice Statement A: För patienter som åtgärdats för ärrbråck i medellinjen konstaterar gruppen att det saknas evidensbaserad postoperativ information. • Good Practice Statement B: För patienter som åtgärdats för ärrbråck i medellinjen föreslås - Analgesi och förbandshantering bör ske enligt lokala riktlinjer. - Patienter bör uppmuntras till aktivt mobilisering med aktivitetsgrad, inklusive sexuell aktivitet, som känns behaglig för patienten. - Patienter bör undvika tunga lyft och träning, där de måste krysta, i fyra veckor för att ge tid för nätet att fästa. - Patienter ska inte simma i en allmän bassäng eller havet förrän såret har läkt, cirka två veckor, de kan dock duscha från dag noll. - Patienter kan framföra fordon när de säkert kan utföra ett nödstopp utan att tveka eller hämmas på grund av smärta, internationellt rekommenderas att informera bilförsäkringsbolaget. - Patienter kan ur komforthänseende förses med gördel under de första sex veckorna. Diskussion Efter genomgång av aktuell litteratur i samband med utarbetandet av riktlinjerna är det uppenbart att det finns begränsad evidens att stötta sig mot, vilket beror på flertalet faktorer som bör adresseras i kommande studier. Ofta sker utvärderingen av resultat för bråckkirurgi på en population där man blandar primära bukväggsbråck med ärrbråck. Detaljerad definition av genomförda åtgärder, utvärderade utfall samt relevanta utfall, så som patientrelaterade data, saknas. Detta har lett till att många KQ enbart innehåller ”Good practice statements” vilka inte bygger på evidens. En annan begränsning i arbetet med riktlinjerna har varit avsaknad av representation från flera yrkesgrupper involverade i vården av patienter med ärrbråck, så som sjuksköterskor och fysioterapeuter, vars erfarenheter därmed inte har tagits tillvara. Detta skulle vid uppdatering av riktlinjerna kunna korrigeras med en mer heterogen arbetsgrupp. Slutsats Patienter med ärrbråck som planeras för kirurgisk åtgärd bör undersökas med DT alternativt MR för preoperativ planering och målet med kirurgisk åtgärd är i första hand förbättrad livskvalitet, varför detta är en parameter som bör stå i fokus i det kliniska mötet liksom i studier och som bör utforskas både pre- och postoperativt. Preoperativt bör riskfaktorer om möjligt optimeras och vid åtgärd rekommenderas nätplastik med placering av nätet retrorectus, det vill säga retromuskulärt.  Referenser 1 Bosanquet DC, Ansell J, Abdelrahman T, Cornish J, Harries R, Stimpson A, et al. Systematic Review and Meta-Regression of Factors Affecting Midline Incisional Hernia Rates: Analysis of 14 618 Patients. Plos One. 2015; 10: e0138745. 2 Holihan JL, Alawadi Z, Martindale RG, Roth JS, Wray CJ, Ko TC, et al. Adverse Events after Ventral Hernia Repair: The Vicious Cycle of Complications. J Am Coll Surg. 2015; 221: 478–485. 3 Sanders DL, Pawlak MM, Simons MP, Aufenacker T, Balla A, Berger C, et al. Midline incisional hernia guidelines: the European Hernia Society. Br J Surg. 2023; 110: 1732–1768. Sammanfattning av de nya riktlinjerna för ärrbråckskirurgi: • Preoperativ DT/MR för planering av åtgärd rekommenderas för alla patienter • Det primära målet med åtgärd är förbättrad livskvalitet • Försök optimera riskfaktorer så som högt BMI, dåligt kontrollerad diabetes och rökning preoperativt om möjligt • Vid åtgärd rekommenderas nätplastik med placering retrorectus (retromuskulärt) för majoriteten av patienterna

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=