Protokoll fört vid årsmöte 2013

inom Sveriges Seniora Kirurgers förening (SVESEK)

Torsdagen den 22 augusti kl 14.00-14.25

i utställningssalen inom ” Uppsala Konsert och Kongress” (Svenska Kirurgveckan).

Närvarande : ordföranden och 22 medlemmar.

$ 1 Sittande ordförande och sekreterare (L-O Farnebo och G Ekelund) valdes som ordftirande resp. sekreterare för mötet.

$2 Dagordningen, som utsänts och publicerats på hemsidan, med kallelse i stadgad tid godkändes.

$ 3 Som justeringsman valdes Yngve Einerth

$4 Styrelsens verksamhetsberätteise för 2012, som tillika utsänts, godkändes utan kommentarer.

$ 5 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012 redogjordes för av det årets kassör, Larsolof Hafström. Föreningen har tillräcklig kassareserv.

$ 6 Revisorernas (Anders Törnqvist och Olle Wihlborg) berättelse redogjordes för av Anders Törnqvist.

$ 7 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

$ 8 Föreningen har ingen medlemsavgift och årsmötet fann ingen anledning att införa sådan f.n.

$ 9 Styrelsen har föreslagit SKFs styrelse att SVESEK skulle få status som delforening i SKF och SKFs årsmöte beslutade om detta den 2l aug. SVESEKs styrelse har därför föreslagit årsmötet att göra en stadgeändring i harmoni härmed.

Årsmötet beslöt att $ 1 i stadgarna – ”sammanslutningen Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK) är en ideell sammanslutning inom Svensk Kirurgisk förening (SKF) – skall ändras till ”Sammanslutningen Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK) är en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening (SKF) ”.

$ 10 Inga motioner eller förslag hade inkommit inom stadgad tid.

$ 11 Mandatperioden utgår for sekreteraren och en av de två övriga ledamötena vid kommande årsskifte. Valberedningen (Jon Ahlberg och Gunnar Edlund) föreslog omval, 2-ärs mandat, av nuvarande ledamötema, Göran Ekelund som sekreterare och Kalle Ängquist som övrig ledamot. Årsmötet beslöt att så skulle ske. ( Lars-Ove Farnebo, Joar Svanvik och Arild Stubbercld sitter på mandat som inte löper ut f.n).

$ 12 Valberedningen föreslog, och årsmötet beslöt, att revisorerna Anders Törnqvist och Olle Wihlborg skulle omförordnas (1-års mandat).

$ 13 Som ny valberedning (2-årsmandat) föreslogs Bengt Frisk och Jörgen Rutegård. Årsmötet beslöt enligt förslaget. Som suppleant omvaldes Per Ebbe Jönsson.

Mötets avslutades av ordföranden, som informerade om det fortsatta programmet under SVESEKs program innevarande dag.

Nämnas kan att SVESEK-medlemmarna hade inbjudits till gemensam lunch före årsmötet inom ordinarie kongresservering men något så när samlade. Detta på en solig terass, dvs trivsamma former.

Malmö 2013-08-24

Göran Ekelund, sekreterare

Justeras:

Lars-Ove Farnebo, ordförande

Yngve Einerth, justeringsman