Minnesanteckningar från styrelsemöte i SVESEK 23 augusti 2012

Plats: ”Linköpings Konsert o Kongress” under 17:e Kirurgveckan.

Tid kl 14.15-15.30

Närvarande: Bengt Frisk (ordf.), Lo Hafström, undertecknad (sekr.), Kalle Ängquist  samt som adjungerade Joar Svanvik och Arild Stubberöd  (nyvalda styrelseledamöter f.o.m. 2013-01-01.

Ordf. öppnade mötet.

Diskuterades SVESEKs program under förmiddagen. Det bedömdes som lyckat. Det första passet lockade drygt 30-tal åhörare, som kommit trots den tidiga timmen och den gångna kvällens bankett. Det andra passet lockade drygt 70-tal medlemmar.

Med anledning av SVESEKföreläsningen om arbete i Afrika diskuterades möjligheterna att hjälpa svenska kirurger att få denna erfarenhet och att hjälpa till med utbildning av afrikanska studenter/läkare. Joar Svanvik informerade om att Linköpingskliniken haft ett samarbete med SIDA och hjälpt till med utbildning av afrikanska studenter (i Kenya). Joar Svanvik åtog sig att tillskriva SKF och meddela att SVESEK är intresserat av att det skapas möjlighet att informera potentiella intressenter av sådant utbyte och be SKF medverka till lösning av finansiering. SVESEK har kontakter i Afrika och medlemmar som med sin erfarenhet kan bidra med sådan utbytesverksamhet.

Diskuterades möjligheterna för att locka ännu fler åhörare till SVESEKs program. På nytt diskuterades ang. kontakter med KIRUB. Ordf. informerade om att flera kontakter tagits men att trots positiva tongångar har det inte blivit någon samordning av våra program. Just nu har SVESEK inte mycket mer att tillägga, Möjligen kontakta KIRUBs nye ordförande.

Sekreteraren ålades att införa notis i Svensk Kirurgi (sista numret före nästa Kirurgvecka) med information om vårt program. Konstaterades även att det är viktigt att bevaka kommande programbok så att SVESEK-information blir lätt synlig.

Ordf. lovade att ta kontakt med Programkommmiteens ordf. (SKFs vetenskaplige sekr.) och utbe att SVESEK liksom tidigare år får ha sitt program under torsdagen.

Diskuterade SVESEKs ekonomi som är god. Beslöts att samma ersättningsregler som nu skall gälla nästa år d.v.s. Föreläsare får en hotellnatt och resa inom landet enligt SKFs resebestämmelser. Icke medlem i SKF eller Svensk Plastikir.förening får kongressavgift (för en dag, tidig betalning). Styrelsemedlemmar får två hotellnätter samt resa enligt samma regler.

Diskuterades nästa års program.

Vi behåller symposium med temat ” I går, i dag och i morgon”. Vi diskuterade ett flertal ämnen och enades om följande förslag med alternativ om den först tillfrågade tackar nej.

1: Bildåtergivning (imaging) och kirurgi. Första förslag: Anders Persson, Rtg i Linköping. Bengt Frisk kontaktar.(Senare har A P accepterat inbjudan).

2: Plastikkirurgi. Elof Eriksson, (Harvard, Boston). Joar Svanvik tar kontakt. (Senare har E E accepterat).

SVESEKföreläsare

Förslag: Prof Lars Pettersson (ortoped): ”Motions- och idrottsskador”. Kontakt togs direkt och L P accepterade.

Vi har diskuterat alternativ om trots allt någon skulle få förhinder. Diskuterades referat i Svensk Kirurgi av dagens program. Bengt Frisk svarar för ramen (ev. med hjälp av GE).

Henry Johansson är tillfrågad om antingen ett autoreferat eller egen artikel. Prel. var han mest intresserad av det senare. Får diskuteras vidare med Henry J. GE diskuterar med Kent J om autoreferat (prel OK). GE kontaktaräven Chr Olin om autoreferat. Prel.klart.

Nästa möte: Fredagen den 30 november kl 10.30-15.00 inkl.lunch. GE ordnar lokal. I första hand SKFs kansli. (Senare beslut: SKFs kansli). Bengt Frisk kallar senare till detta.

Vid pennan 2012-09-08

Göran Ekelund.