KUB-Kurser-ST

Kurser i basal kirurgisk teknik, laparoskopi, bråckkirurgi, bröstkirurgi, övre abdominell kirurgi, kolorektalkirurgi, endokrinkirurgi, kärlkirurgi och akut kirurgi.

VAD?

En kirurgisk utbildning ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening.
KUB = Kirurgisk Utbildning.
KUB-kurserna granskas av SKF:s utbildningskommitté samt delföreningarna. Budgeten är godkänd av skattmästaren.

FÖR VEM?

KUB-kurserna riktar sig i första hand till ST-läkare i kirurgi men även andra sökanden kan komma i fråga, tex ST-läkare i gynekologi, urologi mfl specialiteter. ST-läkare i kirurgi har därvidlag alltid företräde. Kursplats till andra sökanden erbjudes efter samråd mellan KUB-kansli och kursarrangör.

VARFÖR?

 • Ekonomisk vinst behålles av kursarrangören.
 • SKF är ekonomisk garant.
 • SKF bidrar med administrativt stöd i form av hantering av ansökningar och kursplatser, annonsering samt ekonomisk hantering inklusive fakturering.
 • SKF ger stöd vid upprättande av budget.
 • SKF bidrar med visst pedagogiskt stöd.
 • KUB -kansliets tjänster förmedlas utan kostnader för kursgivaren. Kostnaden debiteras kursdeltagarna (kursdeltagarens arbetsgivare) direkt som en schablonavgift 900/1200/1500 kronor beroende på kursens omfattning.

HUR?

INSTRUKTION FÖR ARRANGERANDET AV EN KUB-kurs

SE ÄVEN CHECKLISTAN TILL VÄNSTER I MENYN

 • En KUB-kurs kan vara 2 – 5 dagar lång, det vanligaste är 2 – 3 dagar. En KUB-kurs kan genomföras som ensam kurs eller kopplad kurs till annan KUB-kurs på samma kursort dagarna före eller efter. Det finns för- och nackdelar med båda systemen.
 • KUB kursens innehåll och antal kurser/år – bestäms av respektive delförening
 • För att få kalla sig KUB-kurs och utnyttja Svensk kirurgisk förenings logotype gäller följande villkor:

  1. Ansökan att få arrangera KUB-kurs måste vara inskickad
  2. Budget måste vara inskickad
  3. Vissa pedagogiska krav måste uppfyllas, se nedan.
 • Varje kursansvarig på respektive kursort gör en ansökan som skickas digitalt på blankett ”Ansökan om att arrangera KUB-kurs” tillsammans med komplett ifylld ”Budget för KUB kurs” till central KUB-sekreterare (Helena Grönbacke) som vidarebefordrar budgetförslaget till SKF:s skattmästare för granskning och godkännande. Avtal ska skrivas med SKF. Ange kursansvarig, kurstitel, målgrupp, preliminärt antal deltagare, ort och plats i ansökan och önskvärt är att man anger föreläsare och program. Med hänsyn till klinikernas schemaläggning och KUB-kansliets arbete med väntelistor och antagningsprocesser bör ansökan och budget inkomma KUB-kansliet minst ett år i förväg.
 • När ansökan och budget inkommit KUB-kansliet och godkänts av SKF kommer KUB-sekreteraren tillse att kursen läggs ut på SKF:s och KIRUB:s hemsidor samt annonseras gratis i tidskriften ”Svensk Kirurgi”.
 • Eventuellt samarbete mellan kursgivare och industrin måste följa gällande avtal vilket medför att ekonomisk sponsring från företag inte godkänns. Kontakta kansliet om ni har frågor kring vilken typ av samarbete som kan godkännas.
 • Låt med fördel kursdeltagarna själva boka hotellrum och ordna med betalning av boendet direkt till sin hemmaklinik. Förbered med att boka ett lämpligt antal rum på ett eller två hotell, observera dock deadline för avbokning för att undvika straffavgifter.
 • Alla kursdeltagare ska erbjudas möjligheten att bli medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening.
 • Deltagare som ej är medlemmar i SKF kommer att debiteras en högre avgift, för närvande 1000 kr per deltagare. Denna extra avgift faktureras direkt från KUB-kansliet deltagarens hemmaklinik och är således ingenting som kursarrangören behöver ta hänsyn till. Dock skall det framgå tydligt vid annonseringen att denna avgift kommer tas ut.
 • Ansökan för kursdeltagare görs digitalt och meddelande skickas tillbaka att ansökan registrerats.
 • KUB-sekreteraren fördelar kursplatserna i samråd med kursarrangören samt vid behov utbildningsansvarig inom varje delförening.
 • Pedagogiska riktlinjer: kursen skall innehålla ett pre-test att ifyllas av kursdeltagaren innan kursstart för att dels kunna fastställa kunskapsnivån på kursdeltagarna men också för att stimulera och uppmuntra till studier i ämnet så att kursdeltagaren kommer väl förberedd till den sannolikt mycket intensiva kursen. Vidare skall någon form av slutexamination ske, skriftligt eller muntligt eller en kombination. Gränsen för vad som kan anses vara godtagbara (godkända) kunskaper i ämnet skall vara fastställt av delföreningens nationella fakultet med hänsyn tagen till kraven i SKF:s Utbildningsbok. Kursarrangören skall i tveksamma fall göra en sammanvägd bedömning av kursdeltagarens prestation under kursen, tex engagemang, språkkunskaper mm. Den nationella fakulteten kan i tveksamma fall kontaktas.
 • Gör en noggrann budget tidigt!
 • Budget behöver bara innehålla kostnader och antal kursdeltagare. Tänk på att ta med kostnader för kursutveckling och fakultetsarbete. KUB avgift debiteras direkt från KUB kansliet till deltagarna (deltagarnas arbetsgivare) och deltagaravgift fastställs av KUB kansliet baserat på Er budget och antalet deltagare.
 • Kursledararvode fastställs.
 • Föreslå timarvode för föreläsare samt beräkna rese-och boendekostnad.
 • SKF är ekonomisk garant vid eventuellt underskott, se ”Blankett för budget”.
 • V g se BUDGET-råd för KUB-kurser för mer detaljer kring ekonomi, administration och budget.

BUDGET-RÅD KUB-KURSER

 • Gör en budget i samband med att kursansökan inskickas.genom att fylla i alla rader på blanketten ”Budget för KUB kurs” och få skattmästarens synpunkter på den.
 • Var noga med att  ta med arvode och omkostnader för fakultet och kursansvarig Fastställ kursledararvode. Besluta timarvode för föreläsare samt beräkna rese-och boendekostnad.
 • SKF debiterar 900 kr per deltagare för en två dagarskurs, 1200 kronor för en tredagarskurs och 1500 kr för en fyra-/femdagarskurs.
 • All fakturering ska ske i SKF:s namn, samt namn på på kursort och kursansvarig. T ex. KUB kolorektal Örebro, SKF,att:Ditt namn
 • Blanketter finns att ladda ner från SKF:s hemsida.
 • KUB sekreteraren och SKF betalar kursens fakturor, arvoden, ev. löner, sociala avgifter och skatt samt sköter löneredovisningen till skattemyndigheterna.
 • Det är bra att alla fakturor skickats till KUB sekreteraren direkt efter kursen (inom två månader)
 • KUB sekreteraren och SKF sköter bokföring och redovisar ev. överskott till kursansvarig.
 • SKF är ekonomisk garant vid oförutsett underskott.
 • Överskottet betalas ut genom att kursansvarig skickar en faktura på beloppet till SKF inom tre månader efter avslutad kurs.
 • KUB kursens innehåll och antal kurser/år – bestäms av respektive delförening

KUB-kansliet bestämmer avgift för kursdeltagare (högre avgift för ickemedlemmar). När kursdeltagare tilldelats plats ska inbetalning av kursavgift ske senast en månad innan kursstart. Om platsen avbokas senast en månad innan kursstart återbetalas avgiften, men ej vid senare avbokning.


INSTRUKTION FÖR FAKTURERING AV FÖRELÄSNINGSARVODE

Det går åt mycket tid för redovisning av lön och skatt för föredragshållare. Behållningen till varje föreläsare blir liten (1000 – 2000 kr). Informera gärna föreläsarna om detta före kursen för att de istället ska fakturera arvodet från sin huvudarbetsgivare eller annat företag som de är associerade med.

 • Företag: Skickar en faktura på arvodet inkl. skatt och sociala avgifter till SKF. All föreläsningsverksamhet är momsbelagd varför föreläsare med bolag ska fakturera med moms. Företaget anger organisationsnummer, momsredovisningsnummer och bifogar F-skattebevis med fakturan. Företaget ansvarar sedan för ev. löneutbetalning och uppgifter till Skattemyndigheten.
 • Privatpersoner: Svensk Kirurgisk Föreningsverksamheter AB kommer fr om 1 augusti 2022 införa nya rutiner vid arvodesutbetalningar. Vi frångår manuell hantering och övergår till filöverföring via Swedbank.Samtliga som får arvodesutbetalningar måste därmed anmäla sitt konto enligt nedan (OBS! man gör detta endast en gång och man kan även kontrollera om man redan har anmält sitt konto vid tidigare tillfälle). Om man inte har anmält sitt konto till Swedbank skickas en avi ut istället (se nedan).

  https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

  För att fylla i arvodesuppgifter kontakta helena.gronbacke@svenskkirurgi.se

  Löneunderlaget behöver vara kansliet tillhanda senast 15:e i månaden för att utbetalning ska ske den näst sista arbetsdagen samma månad.

 Kursutvärdering KUB [Kursutvärdering KUB] 110 kB
 Statement of Account, KUB [Statement of Account, KUB] 40 kB