Kommittén för kirurgisk forskning

Kommittén för kirurgisk forskning (KKF) är ett organ som ingår under Svensk kirurgisk förenings styrelse (SKF). KKF består av ett arbetsutskott (AU), vars ledamöter tillsätts på treårsmandat, samt av representanter för föreningens delföreningar.

KKF bereder åt SKF frågor rörande forskning och vetenskaplig utbildning, både vad gäller forskarutbildning och ST-utbildning.

KKF handlägger ett flertal priser som delas ut i föreningens regi varav Stora Forskarpriset är det största.

KKF arrangerar en KUB-kurs i medicinsk vetenskap av kirurger för kirurger.

KKF bevakar och driver forskningspolitiska frågor med syfte att förbättra förutsättningarna för forskning och forskarutbildning inom kirurgi.