Kommittén för kirurgisk forskning

Kommittén för kirurgisk forskning (KKF) är en kommitté som ingår under Svensk kirurgisk förenings styrelse (SKF). KKF består av ett arbetsutskott (AU), vars ledamöter tillsätts på treårsmandat, samt av representanter för föreningens delföreningar.

KKF bereder åt SKF frågor rörande forskning och vetenskaplig utbildning, både vad gäller forskarutbildning och ST-utbildning.

KKF handlägger ett flertal priser som delas ut i föreningens regi varav Stora Forskarpriset är det största.

KKF bevakar och driver forskningspolitiska frågor med syfte att förbättra förutsättningarna för forskning och forskarutbildning inom kirurgi.