Författaranvisningar

Bakgrund

Tidskriften riktar sig specifikt till kirurger och ST-läkare inom kirurgiska subspecialiteter, men är bred i betydelsen att innehållet bör intressera läsaren oberoende av kirurgisk inriktning. Det är intressant med artiklar både med djupdykningar i superspecialiserad vård och breda texter av allmänt kirurgiskt intresse. Syftet är att erbjuda läsarna en möjlighet att hålla sig allmänbildade om utvecklingen inom hela det kirurgiska fältet..

Redaktionen tar emot olika typer av bidrag för påseende men är särskilt intresserad av:

 • Koncisa sammanfattningar av kunskapsläget gällande diagnostik och behandling av vanliga kirurgiska sjukdomar.
 • Framför allt nya vårdprogram och riktlinjer
 • Utbildningsfrågor, arbetsmiljö och frågor av särskilt intresse för unga och blivande kirurger.
 • Centrala ämnen inom allmänkirurgi som inte på ett naturligt sätt täcks in av sektionernas aktiviteter, exempelvis bråckkirurgi, trauma, basala kirurgiska principer, palliation och organisationsfrågor.
 • Debattartiklar avseende behandling av kirurgiska sjukdomar/behandling, organisationsfrågor och liknande.
 • Referat, gärna autoreferat, av avhandlingar och intressanta vetenskapliga artiklar, se nedan.
 • Information om möten, kurser och stipendier.
 • Reseberättelser och referat med fokus på tillämpbara konkreta erfarenheter som är användbart för läsarna.
 • Kåserier.
 • Bokrecensioner.
 • En viktig uppgift för tidskriften är också att informera om Svensk Kirurgisk Förening och dess sektioners aktiviteter.

Utrymme

Det är lämpligt att diskutera utrymmet och komma överens med redaktören innan man börjar skriva. En sida i tidningen motsvarar cirka 600 ord, lämplig rekommenderad artikellängd är 600 – 1800 ord.

Kunskapsöversikter och presentation av nya riktlinjer prioriteras utrymmesmässigt, 1600 – 1800 ord är ofta lämpligt. Kåserier och artiklar av mer argumenterade karaktär blir ofta bättre av att kortas ner till 400 – 600 ord.

Avhandlingsreferat

Ett autoreferat av en avhandling är ett bra sätt att sprida de kunskaper som erövrats genom avhandlingsarbetet och är en mycket uppskattad del av tidningen.
Syftet med sammanfattningen är att beskriva de stora linjerna i avhandlingsarbetet. Börja med att kort beskriva upprinnelsen till arbetet. Hur började arbetet? Hur fann ni forskningsfrågorna som ledde till avhandlingsarbetet? Fokusera gärna på viktiga metodologiska principer och de intressanta nya rön du och dina medarbetare gjort när du beskriver din avhandling. Syftet är att väcka läsarens intresse, inte att ge en fullödig rapport. Föreslå gärna en titel och ingress som drar in läsaren i texten och använd max 10 referenser.

Vi uppmuntrar dig att sätta in dina studier i ett kliniskt sammanhang och samtidigt förklara vilken betydelse forskningsresultaten kan ha för framtiden inom det kliniska område avhandlingen berör.
Texten får vara högst 1200 ord. Bifoga gärna tre till fyra illustrationer som beskriver viktiga fynd du lyfter fram i texten. Bilderna måste vara i JPG-format eller liknande och av tillräckligt hög upplösning för att klara tryck i 300 dpi.

Reseberättelser

Tidningen publicerar gärna reseberättelser från fellowships, studiebesök och kongresser. För att vara av värde för läsarna bör texten fokusera på konkreta erfarenheter av till exempel handläggningsrutiner, organisatoriska lösningar eller pedagogiska intiativ. Både bra och mindre bra erfarenheter är av värde. Även om erfarenheterna inte är direkt tillämpbara i svenska sammanhang så kan de ge idéer och erbjuda en bredare referensram för arbetet i den kliniska vardagen.

Språk

Språket ska anpassas för att kunna läsas av kirurgspecialister i annan subspecialitet, begrepp och förkortning som är specialitetsspecifika ska förklaras kort för att underlätta för läsaren. Språket ska vara vårdat och följa svenska skrivregler.

Undvik anglicismer och latinska eller grekiska fackuttryck. Använd där så är möjligt svenska eller försvenskade uttryck. Cholecystit blir kolecystit exempelvis. Skriv ut förkortningar så att ”bl.a.” blir bland annat. Citattecken, semikolon, kolon och parenteser används mycket sparsamt.
Undvik förkortningar och skriv hellre datortomografi än DT.

Använd Word-dokument med så få formateringar som möjligt.

Bilder

Läsbarheten ökar om texten illustreras med bilder, diagram och faktarutor. Vi är därför angelägna om att ha ett rikt bildmaterial i tidskriften. Vi rekommenderar 1 bild per 300 – 400 ord.

Bilder får gärna infogas i texten i elektroniskt insänt material, men måste också skickas som separata filer. Digitala bilder bör levereras i högupplöst jpg-format för att bli bra i tryck.

En bild på författaren för bildbyline är obligatoriskt. Vi är tacksamma om bildmaterialet levereras tillsammans/samtidigt med texten.

Manus

Materialet skickas samtidigt till chefredaktören Jonas Wallinder, jonas.wallinder@svenskkirurgi.se.
Vi är tacksamma för att få all text i digitalt format. Föreslå gärna mellanrubriker, ungefär en per 200-300 ord. Sammanfattning av huvudbudskapet i en faktaruta på ett lättläst och utrymmessnålt sätt förordas i lämpliga fall. Tabeller kan infogas i texten, men bilder och figurer behöver skickas separat för att upplösningen ska fungera i tryck. PowerPoint och Excel-filer accepteras inte. Referenser kan anges, max 10st.

Ange namn på samtliga författare till texten.

Publikation på hemsidan

Alla artiklar i Svensk Kirurgi läggs normalt ut på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida.

Produktionsplan för utgivningsåret

2024:

Manusstopp: nr 1: 3 januari, nr 2: 1 mars, nr 3: 1 maj, nr 4: 23 augusti, nr 5: 26 september, nr 6: 7 november.