Stadgar för Svensk Kirurgisk Förening

§ 1

Föreningen är en sammanslutning av svenska kirurger. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för kirurgins utveckling. Hedersledamot som tidigare inte varit medlem i föreningen äger inte rösträtt vid föreningens möten.

§ 2

Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för kirurgi.

§ 3

Föreningens ändamål är att främja kirurgins utveckling för patienternas bästa på ett vetenskapligt, fackligt och kollegialt sätt. Utbildning och vidareutbildning av kirurger är centralt i föreningens arbete. Föreningens arrangerar årligen den återkommande kirurgveckan.

Såsom medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet anordnar föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjuts till föreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i Svenska Läkaresällskapet ska samråd med dessa ske.

Som Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening i kirurgi avger föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor samt handlägger ärenden som hänskjuts till föreningen.

Medlem skall tillhöra Läkarförbundet för att deltaga i beslut som avses i § 3, tredje stycket.

§ 4

Föreningen kan efter ansökan knyta annan nationell förening av kirurger till sig som delförening. Samtliga medlemmar i sådan förening bör vara medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening.

Ansökan från sådan förening bereds av styrelsen för beslut av årsmöte.

§ 5

Medlemskap i Svensk Kirurgisk Förening beslutas av styrelsen efter ansökan. Medlem är enligt § 3 Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Ledamot rekommenderas vara medlem i Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot skall tillhöra Sveriges läkarförbund.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem, som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under tolv månader erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6

Pensionerade eller utomlands bosatta ledamöter erlägger halv årsavgift. Hedersledamöter är befriade från årsavgift. Föreningens medlemsregister innehåller uppgifter enligt föreningens personuppgiftspolicy.

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter för att bedriva den stadgereglerade verksamheten, administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är avtal (dessa stadgar). Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera och föra dialogmed medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 19 nedan) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse. Styrelsens ledamöter bör, så långt det är möjligt, spegla föreningens sammansättning. Minst två av styrelsens leda- möter ska vara verksamma inom länssjukvården och minst två inom universitetssjukvården.

Styrelsen ska bestå av ordförande, vetenskaplig sekreterare, utbildningssekreterare, internationell sekreterare, skattmästare, redaktör samt fyra övriga ledamöter. Minst en av styrelsens övriga ledamöter ska vara vetenskapligt meriterad och ingå i Kommittén för kirurgisk forskning. Minst en av de övriga ledamöterna ska vara under utbildning och tillhöra styrelsen för KIRUB – KIRurger under UtBildning. Ordföranden väljs på fyra år och kan därefter omväljas endast en gång och då på ett år.

Övriga ledamöter väljs på tre år och kan därefter omväljas på samma eller annan post för ytterligare en period på tre år (eller fyra år om ordförandepost).

§ 8

Styrelsen skall aktivt främja kirurgins sammanhållning och enhet samt verka för att intressen inom föreningens olika områden tillgodoses. Vidare skall styrelsen verka för att kirurgernas arbetsförhållanden förbättras.

§ 9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om det.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärende kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Beslut i ärenden rörande Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter ska snarast meddelas Läkaresällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll

§ 10

Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och i samråd med sekreterarna upprätta föredragningslistor till föreningens möten. Ordföranden skall tillika vara ansvarig utgivare för föreningens hemsida, såvida inte styrelsen beslutar annorlunda.

Sekreterarna åligger att tillställa medlemmarna kallelse och föredragningslista till föreningens möten, att föra protokoll, att ombesörja föreningens korrespondens samt vårda dess arkiv.

Skattmästaren åligger att svara för medlemsförteckningen och att uppbära och redovisa årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med förening- ens och styrelsens beslut. Räkenskaperna skall i så god tid överlämnas revisorerna för granskning att dessa kan avgiva skriftlig berättelse till årsmötet.

Redaktören åligger att utforma föreningens tidskrift Svensk Kirurgi i enlighet med föreningens stadgar, medlemmarnas intressen och enligt de riktlinjer som överenskoms med styrelsen.

Redaktören skall även vara ansvarig utgivare för föreningens tidskrift Svensk Kirurgi.

§ 11

Styrelsens arbete bedrivs med stöd av kommittéer, arbetsgrupper och enskilda experter, som utses av styrelsen. För utbildnings-, forsknings- och programfrågor, samt utformning av tidningen Svensk Kirurgi, finns fyra kommittéer.

Kommittéernas ledamöter utses av styrelsen för 3 år, med möjlighet till omval i ytterligare 3 år. Till samtliga kommittéer kan styrelsen adjungera ytterligare personer.

Utbildningskommitténs uppgift är att följa och vidareutveckla kirurgutbildningen, fortbildningen samt att tillvarata fackliga frågor inom detta område. Styrelsens utbildningssekreterare är ordförande och styrelsens yngreledamot ska ingå. Minst en ledamot skall vara verksam i länssjukvården och minst en i universitetssjukvården.

Kommittén för kirurgisk forskning ansvarar för föreningens forskningspriser och övriga vetenskapliga frågor på uppdrag av styrelsen. Minst en styrelseledamot ska ingå i kommittén.

Ordföranden i KKF väljs av styrelsen. Minst en ledamot ska vara professor och minst en verksam i länssjukvården.

Programkommitténs uppgift är att planera föreningens kongressverksamheter av vilka Kirurgveckan är viktigast. Styrelsens vetenskapliga sekreterare är ordförande. Minst en ledamot skall vara verksam inom länssjukvården och minst en i universitetssjukvården.
Redaktionskommittén ansvarar för utformning av tidningen Svensk Kirurgi. Styrelsens redaktör är ordförande. Ledamöterna bör representera flera olika subspecialiteter och såväl länssjukvård som universitetssjukvård.

§ 12

Föreningens protokoll undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av en av sekreterarna.

§ 13

Förslag till val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning bestående av tre ledamöter. Förslaget skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Valberedningens ledamöter utses för tre år. En ledamot skall nyväljas varje år.

§ 14

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Föreningens årsmöte äger rum under Kirurgveckan på dag som bestäms av styrelsen. Kallelse och verksamhetsberättelse skall utgå senast 15 dagar före årsmötet. Vid årsmötet föredrages styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelser, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes arbetsordning och årsavgift för det kommande året, väljes styrelseledamöter, två revisorer, två revisorssuppleanter samt valberedning. Vidare utses för en tid av två år ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa.

Medlemsförenings ledamot/ledamöter och suppleant(er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska vara läkare.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet och skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så finner behövligt eller när minst femtio medlemmar skriftligen begär sådant. Kallelse skall då utgå minst fyra veckor i förväg.

Fråga eller frågor som medlemsförening ska föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

§ 15

Vid föreningsmöte sker omröstning öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal vid val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan fråga bordläggs denna till nästa ordinarie möte och föreningens ordförande avgör, om röstetalet ånyo då är lika.

Bordläggning av ärendet får inte nekas om minst tio medlemmar förenar sig i en begäran om det. Då en fråga varit bordlagd en gång får ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar.

I ordnings- eller procedurfråga avgör mötesordföranden.

§ 16

Uppgift om föreningens förtroendemän skall snarast efter förrättade val tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§ 17

Medlem av Sveriges Läkarförbund äger tillträde till föreningens möten med rätt att delta i förhandlingarna men ej i föreningens beslut. Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till medlemsföreningens årsmöten med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i medlemsföreningens beslut.

§ 18

Dessa stadgar kan endast ändras efter beredning av styrelsen genom likalydande majoritetsbeslut fattade vid två på varandra följande årsmöten. Skriftligt förslag om ändring insänds till styrelsen minst två månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. Beslutad ändring ska fastställas av Svenska Läkaresällskapets nämnd och Sveriges Läkarförbund.

§ 19

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (se § 6 ovan samt föreningens personuppgiftspolicy).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 6 tredje stycket),
beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 6 tredje stycket),
när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
• när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapet egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).

§ 20

Godkännes och stadfästes ändrade stadgar för Svensk Kirurgisk Förening enligt protokollfört och justerat beslut med två tredjedels majoritet vid årsmötet 24 augusti 2022.


Catharina Ihre Lundgren
Ordförande
Svensk Kirurgisk Förening