Stadgar

§ 1

Sammanslutningen Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK) är en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening (SKF).

SYFTE

§ 2

SVESEK`s uppgifter är att:

• underlätta och förmedla möjligheter till kirurgisk fortbildning och information
• verka för kamratlig samvaro mellan medlemmarna
• vara remissinstans till SKF
• i övrigt följa beslut fattade av SKF:s årsmöte eller styrelse i fackliga frågor.

MEDLEMSKAP

§ 3

Medlem i SVESEK ska vara kirurg och medlem i SKF, ha uppnått 65 års ålder eller ha upphört med sin huvudsakliga yrkesverksamhet.
Det åligger medlem att meddela föreningens sekreterare vid önskan om utträde samt vid byte av adress- och mailuppgifter.
Medlem som utträder eller uteslutes ur SKF upphör även att vara medlem av SVESEK.

SVESEK`s MÖTEN

§ 4

Vid varje årsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt utses en mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

§ 5

Årsmöte ska hållas före augusti månads utgång (alternativt vid en senare tidpunkt som kan föranledas av en senarelagd ”Kirurgvecka”).
Plats för årsmöte och andra möten bestäms av styrelsen.
Styrelsen kallar medlemmarna till möten minst fyra veckor före mötet. Kallelsen ska utgå via mail utifrån de aktuella mailadresser som finns registrerade i föreningens medlems¬register och via brev till dem, som saknar aktuell mailadress.
Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, preliminär dagordning för mötet och övriga för mötet aktuella handlingar.
Samtidigt som kallelse till möte utgår ska information om mötet publiceras på föreningens hemsida och alla handlingar ska anslås där.
Beslut om upptagande av ärenden, som inte stått på mötets föredragningslista samt avgörande av sådant ärende, fordrar minst två tredjedelar av närvarande medlemmars röster.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
4. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
5. Revisorernas berättelse över av dem verkställd granskning
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift nästkommande år
8. Behandling av ärenden, som styrelsen förelagt årsmötet
9. Behandling av ärenden eller förslag väckta av medlem och till styrelsen inlämnade senast 30 dagar före mötet
10. Val styrelsemedlemmar för en mandatperiod på 2 år
11. Val av två revisorer för en mandatperiod på 1 år
12. Valberedningen väljs och ska bestå av tre ledamöter för en mandatperiod på 2 år. Ny ledamot ska föreslås av årsmötet
13. Övriga frågor

STYRELSEN

§ 6

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter: ordförande, sekreterare, skattmästare samt två övriga ledamöter. Om ledamot avgår före mandatperiodens slut ska fyllnadsval hållas vid näst-kommande ordinarie årsmöte.
Ordförande är skyldig sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.
Styrelsen bevakar SVESEK:s intressen och beslutar på SVESEK:s vägnar i alla ärenden, om vilka ej annorlunda bestäms i dessa stadgar.
På grund härav åligger det styrelsen att;
• För föreningens medlemmar skapa mötestillfällen med utbildning, information och samvaro minst en gång årligen
• bereda ärenden, som ska behandlas vid SVESEK:s möten och verkställa där fattade beslut
• besluta i ärenden, som inte kräver ställningstagande av SVESEK:s årsmöte
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• ansvara för SVESEK:s ekonomiska förvaltning
• till årsmötet avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret
• ansvara för att föreningen har en väl uppdaterad hemsida
• efter val av förtroendemän, till SKF insända uppgift om de valdas namn och adress
• för godkännande delge SKF:s styrelsens beslut om ändring av eller tillägg till sina stadgar
• underrätta SKF om inträden och utträden av medlemmar

§ 7

Valberedningen ska bestå av tre av föreningens medlemmar, varav en utses till samman-kallande. Ledamöter ska så långt det är möjligt väljas med intervall så att högst två leda¬möter avslutar sina mandatperioder samtidigt.
Valberedningen har att senast fyra (4) månader före årsmötet tillfråga styrelseledamöter vilkas mandattid går ut, om de önskar kandidera för nästa mandatperiod. Därefter ska val¬beredningen informera medlemmarna på föreningens hemsida om vilka som avböjt omval samt uppmana medlemmarna att inkomma med förslag på kandidater.
Valberedningen har även att föreslå kandidater till valet av revisorer.
Valberedningen ska i möteshandlingarna informera medlemmarna om valberedningens förslag till val.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

REVISORER

§ 8

Föreningens revisorer – två personer – väljs av årsmötet för en period om ett år. Revisorerna ska vara medlemmar i föreningen (SVESEK).

§ 9

Verksamhetsår för SVESEK är lika med verksamhetsår inom SKF.

§ 10

SVESEK:s namn tecknas av ordförande och skattmästare var för sig.
SVESEK ansvarar ekonomiskt gentemot SKF.
Vid upplösning av SVESEK ska samtliga innestående medel tillfalla SKF.

STADGEÄNDRING

§ 11

Ändringar i stadgarna beslutas av årsmötet, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Ändringsförslag ska ha redovisats i kallelsen till årsmötet. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar. Ändringar ska för godkännande före¬läggas SKF:s styrelse.