Stadgar

§ 1

Sammanslutningen Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK) är en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening (SKF).

SYFTE

§ 2

SVESEK`s uppgifter är:

• att underlätta och förmedla möjligheter till kirurgisk fortbildning och information;
• att verka för kamratlig samvaro mellan medlemmarna;
• att vara remissinstans till SKF;
• att i övrigt följa beslut i fackliga frågor fattade av SKF`s årsmöte eller styrelse.

MEDLEMSKAP

§ 3

Medlem i SVESEK skall vara läkare och medlem i SKF, ha uppnått 65 års ålder eller ha upphört med sin huvudsakliga yrkesverksamhet.
Om medlemskap i SVESEK beslutar SVESEK`s styrelse.
Medlem, som utträder eller uteslutes ur SKF, upphör att vara medlem av SVESEK.

SVESEK`s MÖTEN

§ 4

Vid varje möte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt utses en mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

§ 5

Årsmöte skall hållas före augusti månads utgång (alternativt den senare tidpunkt som kan föranledas av en senarelagd ”Kirurgvecka”. Plats för årsmöte och andra möten bestäms av styrelsen. Styrelsen kallar medlemmarna till möten minst fyra veckor före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet och om vilka ärenden, som skall behandlas.

Beslut om upptagande av ärenden, som inte stått på mötets föredragningslista samt avgörande av sådant ärende, fordrar minst två tredjedelar av närvarande medlemmars röster.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.val av ordförande och sekreterare för mötet;
2.val av en protokolljusterare, tillika rösträknare;
3.styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret;
4.styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret;
5.revisorernas berättelse över av dem verkställd granskning;
6.fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
7.fastställande av medlemsavgift;
8.behandling av ärenden, som styrelsen förelagt årsmötet;
9.behandling av ärenden eller förslag väckta av medlem och till styrelsen inlämnade senast 30 dagar före mötet;
10.Val styrelsemedlemmar för en mandatperiod på 2 år. För första ordinarie styrelse skall dock mandatperioden för ordförande, skattmästare och en ledamot vara 3 år (i avsikt att fortsättningsvis inte hela styrelsen byts vid samma tillfälle).
11.val av två revisorer för en mandatperiod på 1 år;
12.Valberedning utses och skall bestå av två ledamöter jämte en suppleant för en mandatperiod på 2 år.

STYRELSEN

§ 6

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter: ordförande, sekreterare, skattmästare samt ytterligare två ledamöter. Avgår ledamot före mandatperiodens slut skall fyllnadsval hållas vid nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 7

Verksamhetsår är lika med verksamhetsår inom SKF. Ordförande är skyldig sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.

§ 8

Styrelsen bevakar SVESEK`s intressen och beslutar på SVESEK`s vägnar i alla ärenden, om vilka ej annorlunda bestäms i dessa stadgar.
På grund härav åligger det styrelsen

•att bereda ärenden, som skall behandlas vid SVESEKs möten och verkställa där fattade beslut;
•att underrätta SKF om inträden och utträden av medlemmar;
•att besluta i ärenden, som inte kräver ställningstagande av SVESEK`s årsmöte;
•att verkställa av årsmötet fattade beslut;
•att ansvara för SVESEK`s ekonomiska förvaltning;
•att till årsmötet avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret.
Det åligger SVESEK att, efter val av förtroendemän, till SKF insända uppgift om de valdas namn och adress samt för godkännande delgiva SKF`s styrelse beslut om ändring av eller tillägg till sina stadgar.

§ 9

SVESEK`s namn tecknas av ordföranden och skattmästare var för sig.

STADGEÄNDRING

§ 10

Ändringar i stadgarna beslutas av årsmötet, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Ändringsförslag skall ha redovisats i kallelsen till årsmötet. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar. Ändringar skall för godkännande föreläggas SKFs styrelse.

§ 11

SVESEK ansvarar ekonomiskt gentemot SKF och vid upplösning av SVESEK skall innestående medel tillfalla SKF.