Studierektorn

Studierektorns roll har stärkts alltmer under de senaste åren. Studierektorn är en nyckelperson för att samordna och organisera ST-utbildningen på respektive enhet. På de allra flesta sjukhus i Sverige finns en namngiven ST-studierektor på kirurgkliniken. I övrigt ser det olika ut beroende på var i Sverige man arbetar, det kan finnas en sjukhusövergripande ST-studierektor, eller en gemensam för AT och ST. Som klinikstudierektor ska man vara specialistkompetent inom sin specialitet, ha handledarutbildning och vara ett organisatoriskt stöd för verksamhetschefen, handledarna och ST-läkarna. Man ska hjälpa ST-läkarna vid upprättande av deras utbildningsplan samt även arbeta med utvärdering av såväl ST-läkarnas kompetens som klinikens utbildningsprogram.

Inom Svensk Kirurgisk Förening finns ett nätverk för studierektorer och utbildningsintresserade (anmälan till helena.rosen@kronoberg.se). Via detta nätverk kan Utbildningskommitten sprida information om pågående utbildningsaktiviteter. Alla studierektorer har möjlighet att via nätverket få direkt kontakt med Utbildningskommitten för frågor och diskussion. För att nätverket ska kunna hållas aktuellt vill vi gärna bli informerade om alla ändrade förhållanden som tex byte av studierektorer.

Som studierektor finns möjlighet att delta i de studierektorskonferenser som varje år anordnas av läkarförbundet. Läkarförbundet har ett studierektorsnätverk som man lätt kan anmäla sig till genom att gå in på deras hemsida under fliken utbildning och studierektor https://www.slf.se/Karriar-och-utbildning/Lakarutbildning/Studierektor/ Då får man inbjudningar till alla studierektorsträffar samt en del övrig information. Läkarförbundet har också mycket information om ST-utbildning på sin hemsida, inklusive en egen flik för studierektorer. Läkarförbundet har även i samarbete med Svenska Läkaresällskapet utarbetat en mycket läsvärd skrift om studierektorns roll, ”Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST”. Den finns på deras hemsida och går även att beställa i pappersformat.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och dialog mellan oss i utbildningskommittén och alla studierektorer och utbildningsintresserade ute i landet.

Utbildningskommittén