Checklista och tips vid ansökan om specialistkompetens

Nedanstående baseras på artikeln; Anveden et al, SoS inför ny bedömning av specialistansökningar, Svensk Kirurgi, volym 70, nr 6, 2012; 338-41, samt korrespondens med Socialstyrelsen.

Bakgrund

Erfarenheterna av inlämnade specialistansökningar visar att det finns vissa brister. För att underlätta en korrekt och snabb process rekommenderas att tänka på och följa nedanstående rekommendationer.

Vad ska bedömas?

Medicinsk kompetens: delmål 1-12.
Kommunikativ kompetens: delmål 13-15.
Ledarskapskompetens: delmål 16-18.
Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete: delmål 19-20.

Hur går bedömningen till?

Börja med att betala avgiften, helst flera veckor innan ansökan skickas in så att avgiften helt säkert finns registrerad på Socialstyrelsen när ansökan inkommer.
Inlämna komplett ansökan. Komplett ansökan innebär att ansökan är underskriven av verksamhetschefen och huvudhandledaren och att alla delmål har intygats. Det gäller såväl kliniska tjänstgöringar som kurser. Den totala tjänstgöringstiden ska inte understiga fem år efter legitimation. Verksamhetschefens och huvudhandledarens namnunderskrift intygar att den sökande genomfört utbildningen och är kompetent i alla delmål, avseende tjänstgöringstid, utbildningsinnehåll och kurser. De intygar också att den sökande har genomfört det skriftliga individuella vetenskapliga arbetet samt ett kvalitets- och utvecklingsarbete. Samtliga kurser måste ha genomförts under ST-perioden och huvudhandledaren måste vara specialist i kirurgi.

Kontrollera att det finns ett intyg på varje delmål och att detta är underskrivet, gärna av specialist eller subspecialist i området t ex anestesiolog delmål 4, kolorektalkirurg delmål 7, urolog delmål 11, etc. beroende på aktuella förhållanden på vederbörande sjukhus. Det är en styrka i ansökan att inte en och samma person skrivit under alla intyg.
Om handläggaren på Socialstyrelsen saknar några formalia i ansökan får den sökande inkomma med kompletteringar, varefter handläggningen s.a.s. börjar om.

Fallgropar

När ansökan är komplett går den vidare till den medicinsk sakkunniga för bedömning. Det finns nio stycken sakkunniga anställda av SoS och har specialiteterna uppdelade mellan sig. I händelse av jäv, sjukdom, komplicerade fall etc. går ansökan till annan sakkunnig, eller oftast till extern bedömare.
Denna bedömning innebär kontroll av tjänstgöringen och om lärandemetoderna varit relevanta för att uppnå delmålskraven. Kontrollen innefattar vad den sökande faktiskt gjort under varje delmål, såväl klinisk tjänstgöring som kurs. Därför är det viktigt att ansökan innehåller en mycket tydlig beskrivning av alla tjänstgöringar och kurser. Vid oklarheter kan det vara värdefullt med förtydligande intyg från verksamhetschef eller huvudhandledare. Det är också bra att beskriva vad som ingår i verksamheten på den arbetsplats man tjänstgjort, klinikens organisation och patientgrupper som ingår. Särskilt viktigt är att beskriva barnverksamheten vid utbildningsenheten. Variationen är mycket stor i Sverige.

När ansökan är komplett går den vidare till den medicinsk sakkunniga för bedömning. Det finns nio stycken sakkunniga anställda av SoS och har specialiteterna uppdelade mellan sig. I händelse av jäv, sjukdom, komplicerade fall etc. går ansökan till annan sakkunnig, eller oftast till extern bedömare.
Denna bedömning innebär kontroll av tjänstgöringen och om lärandemetoderna varit relevanta för att uppnå delmålskraven. Kontrollen innefattar vad den sökande faktiskt gjort under varje delmål, såväl klinisk tjänstgöring som kurs. Därför är det viktigt att ansökan innehåller en mycket tydlig beskrivning av alla tjänstgöringar och kurser. Vid oklarheter kan det vara värdefullt med förtydligande intyg från verksamhetschef eller huvudhandledare. Det är också bra att beskriva vad som ingår i verksamheten på den arbetsplats man tjänstgjort, klinikens organisation och patientgrupper som ingår. Särskilt viktigt är att beskriva barnverksamheten vid utbildningsenheten. Variationen är mycket stor i Sverige.

Utbildningskommittén 2014-02-11

Länk till blanketter för intyg och specialistansökan (öppnas i nytt fönster):
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2021-2-7212.pdf