Protokoll fört vid SVESEKS årsmöte 2012

Tid: 23 augusti kl 12.45-13.15

Plats: Linköpings ”Konsert och Kongress” under 17:e Kirurgveckan. Spegelsalen.

Närvarande: ordföranden, kassören, sekreteraren och ett 20-tal medlemmar (inkl.styrelsemedlem).

§ 1. Mötet öppnades av ordföranden Bengt Frisk.

§2. Frågan om mötet var utlyst i vederbörlig ordning bejakades.

§3. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Bengt Frisk resp. Göran    Ekelund.

§4Till justeringsman valdes David Bergqvist.

§ 5. Verksamhetsberättelsen för 2011, som sänt s till medlemmarna och lagts ut på hemsidan, godkändes.

§6. Kassören, LarsOlof Hafström redogjorde för ekonomin, intäkter och utgifter.

§7. Revisorernas, Lars-Olof Dahlbäck och Anders Helleberg, vilka ej var närvarande, revisionsberättelse lästes upp och godkändes.

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 9. Kassören presenterade budget för kommande år. Den var likformig med innevarande års budget.  Budgetförslaget godkändes.

§10. Mandatperioden för ordföranden och kassören löper ut vid kommande årsskifte. Valberedningens ordförande, Jon Ahlberg,  föreslog – för valberedningen – att till ny ordförande för 2013-14 (2- årsmandat)  Lars-Ove Farnebo skulle väljas och till ny kassör för samma tid Joar Svanvik. Som ledamot (för 2 år) föreslogs Arild Stubberöd. Mötet valde dessa personer enligt förslaget.

§ 11. Valberedningen föreslog  att till nya revisorer för 2013 (1-årsmandat) skulle väljas Anders Törnqvist och Olle Wihlborg. Mötet beslöt enligt detta förslag.  (Valberedningen sitter på 2-årsmandat och har ett år kvar. Således inte aktuellt med val detta år).

§12. Årsmötet förklarade sig nöjt med årets program och föreslog styrelsen att utarbeta ett liknande program för kommande Kirurgvecka i Uppsala.

Årsmötet föreslog styrelsen att åtaga sig uppdrag efter eventuella önskemål från SKF.

§ 13. Övriga frågor. Det diskuterades hur SVESEK skulle kunna locka fler åhörare (dagens SVESEK-föreläsning hade lockat ett drygt 70-tal åhörare medan symposiet , som var förlagt till tidig morgontid endast lockat ett 30-tal). Rune Sjödahl föreslog att SVESEKs program skulle läggas adderat till KIRUBs program. Ordföranden redogjorde för de kontaktet som under året tagits med KIRUB föreningen. Det hade dock nte resulterat i vad som var önskat.

Dagens SVESEK-föreläsare Kent Jönsson  föreslog att SVESEK kunde sända en representant till ett kommande afrikanskt möte i Addis Abeba för att se om det är något för svensk kirurgi att arbeta vidare med. Styrelsen skulle diskutera detta vidare.

§ 14. Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet samtidigt som han inbjöd SVESEK-medlemmarna till en gemensam lunch i avskild del av kongresslokalerna (den för alla kongressdeltagare gemensamma kongresslunchen,  som dock här var elegant framdukad) . Vid lunchen deltog dagens föreläsare och diskusione fortsatt enskilt.

Vidare förekom ej.

Malmö 2012-08-27

Göran Ekelund, sekreterare i SVESEK

Justeras:

Bengt Frisk, ordf.                        David Bergqvist, vald  justeringsman.