Minnesanteckningar Telefonkonferens inom SVESEKs styrelse 27 september kl 10.00-11.10

Närvarande Bengt Frisk, L-O Hafström, Jan-Olof Svensson, Lars-Ove Farnebo samt undertecknad Göran Ekelund. Adjungerad Karl-Erik Ängquist.

Mötet öppnades av ordf. BF som konstaterade att kallade var närvarande. Kallelse och agenda godkändes.

Beslöts att vid nästa Kirurgvecka i Linköping styrelsemedlemmarna skulle få ersättning för 2 hotellnätter och resa. Gäster som ersätts av SVESEK får 1 hotellnatt samt resa inom landet. Med förhoppningsvis lågprisalternativ.

Vi enades om den begärda programtiden i Linköping (9-13) passade bra.

Vi enades om att invitera Kent Jönsson som SVESEK-föreläsare. Att berätta om sin tid som Kirurg i Zimbabwe och Botswana – gärna med lite kulturella inslag. Moderator och invitatör L-O F.

Vi enades om att strukturen på symposiet skulle vara som tidigare – I går, i dag, i morgon. Ena ämnet skall vara endokrinkirurgi. Förstahandsval är Henry Johansson som föreläsare, i andra hand Bertil Hamberger. L-O Hafström inviterar Henry Johansson och om han accepterar modererar L-O H. Det andra ämnet är thoraxkirurgi. Förstahands val är Christian Olin. G. E. inviterar o modererar.

Vi enades om att tillfråga etiopisk-svenske kirurgen Orvar Johnson att kommentera Kent Jönssons föredrag under c:a 10 minuter. Ersättning enligt ovan.

BF tar kontakter och efterhör intresse för samverkan vad gäller information och lunch. Med tanke på att banketten skall äga rum på onsdagen bortfaller förutsättning för social aktivitet denna kväll. Begränsas således till nämnda lunch.

BF tillskriver ordf. i KIRUB även i år och informerar om vårt program. Detta så fort det är klart och ber KIRUB ta hänsyn till detta i sin planering så att intresserade yngre kirurger kan delta i SVESEKprogrammet.

Brev angående medlemsrekrytering och ordförandebrev skall nästa år utsändas som tidigare. GE uppdaterar och BF sänder ut. Enades om att referatet i Svensk Kirurgi i år görs kortare. GE svarar för det. Vi har inte lyckats få autoreferat från symposieföreläsarna.

Konstaterades att SVESEKs ekonomi är trygg och under god kontroll.

GE bevakar att våra intressen ang. lokal och beskrivning i programboken tillfredsställer våra önskemål så gott det är görligt. GE bevakar även kontakten med de nya ansvariga för SKFs hemsida.

Ett eventuellt nästa möte blir i form av mailrunda i första hand. I varje fall skall hela styrelsen under hand informeras om resultatet av ovanstående invitationer så att programmet definitivt kan fastslås. När så skett svara GE för att det kommer ut på hemsidan och sänds till programkommitteen.

Vid tangenterna

2011-09-27

Göran Ekelund