Minnesanteckningar från styrelsemötet i Visby 25/8 2011

Besöket på RAÄ och efterföljande middag på Lindgården har uppskattats . Styrelsen beslöt att som tack skicka blommor till RAÄ. (Detta ordnades av undertecknad nästkommande dag)

Inför kirurgveckan i Linköping ansågs det värdefullt med en lokal kontakt, både för de vetenskapliga och de sociala arrangemangen. Beslöts att för detta ändamål ta kontakt med Rune Sjödahl.

För att publicera ett referat av föredragen från SVESEKs Visby-symposium i Svensk Kirurgi beslöts att be föredragshållarna om en sammanfattning, som sedan kan sammanställas till ett lämpligt referat. Moderatorerna begär in dessa sammanfattningar och redigerar. GE svarar för ramen

Vi beslöt att även för kirurgveckan i Linköping arbeta på temat: I går I dag i morgon skall inte ändras

Flera tänkbara temata diskuterades. Flera tänkbara namn nämndes.

Ett u-landssymposium har också diskuterats.

Vi beslöt göra en skrivelse till programkommitten med synpunkter på SVESEKs presentation och placering i programboken i Visby. GE svarar för detta.

Noterades att röster hörts som menar att SVESEK borde bli en delförening i SKF

Föreningens stadgar om medlemskap vid fyllda 65 år eller vid ingången ålderspensionering behöver ej ändras trots att några nuförtiden pensioneras först senare än vid 65-års ålder men en viss försiktighet vid utformande av inbjudningsbrev om medlemskap i SVESEK avseende den reducerade avgiften till kirurgveckan skall iakttas. Det är upp till SKF att besluta om ev.reducerad kongressavgift.

Beslutades om ett styrelsemöte som telefonmöte till slutet av september för att i första hand besluta om nästa års program

Sundsvall 29/8 2011

Jan-Olov Svensson