Protokoll fört vid SVESEKs årsmöte 2011-08-25

Kirurgveckan i Visby torsdagen den 25 augusti kl 12.30 -12.50

§ 1. Mötet öppnades av styrelsens vikarierande ordförande Göran Ekelund

§ 2. Godkändes att mötet utlysts i laga ordning

§ 3. Som ordförande för mötet valdes Göran Ekelund och som sekreterare Jan-Olov Svensson.

§ 4. Som justeringsman valdes Lars Räf

§ 5. Verksamhetsberättelsen för år 2010 godkändes.

§ 6. Ekonomisk redovisning föredrogs av styrelsens kassör. Under år 2010 har SVESEK av SKF erhållit en summa på 35 000 kronor. Av detta har under året 22 516 kronor förbrukats till resor och styrelseutgifter. Resterande medel har insatts på konto i Handelsbanken där Lars Olof Hafström och Bengt Frisk var för sig tecknar för SVESEK.

§ 7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010 upplästes. Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9. Budgetförslag för år 2012 föredrogs och godkändes.

§ 10. Förrättades styrelseval. Till sekreterare omvaldes för 2 år Göran Ekelund. Till ny ledamot i styrelsen valdes för 2 år Karl-Axel Ängqvist.

§ 11. Revisorerna Lar-Olof Dahlbäck och Anders Helleberg omvaldes för 2012.

§ 12. Till valberedning för kommande två år utsåg årsmötet Jon Ahlberg och Gunnar Edlund som ordinarie och Per- Ebbe Jönsson som suppleant

§ 13. SVESEKs uppgifter och målsättning diskuterades. Rune Sjödahl efterlyste mer kontakt med yngre kirurger under utbildning. Han efterlyste möten och symposier gemensamt med Kiruberna. Göran Ekelund påpekade att styrelsen gjort upprepade försök i den riktningen utan att lyckas främst beroende på konkurrens från andra aktiviteter. Årsmötet godkände att man även för kommande år arrangerar symposier och föreläsning efter den modell som hittills praktiserats.

§ 14. Informerade ordföranden om att SVESEKs kvällsprogram under onsdagen med studiebesök på Riksantikvrieämbetet var mycket lyckat och uppskattat. Ett 20-tal medlemmar deltog och därefter även i den efterföljande gemensamma middagen.

§ 15. Ordföranden avtackade Jan-Olov Svensson som lämnar styrelsen vid årsskiftet efter förtjänstfullt arbete.

§ 16. Då inga övriga frågor anmälts avslutas mötet. SVESEK-medlemmar intog härefter en gemensam enkel lunch på restaurang Fontana.

Sundsvall den 29 augusti 2011

Jan-Olov Svensson

Vald sekreterare för SVESEKs årsmöte

Justeras

Malmö den 2011-09-05 ………… den

Göran Ekelund Lars Räf

Årsmötets ordförande Vald Justeringsman

Underskrifter på originalhandling