Styrelsemöte i SVESEK 2010-08-26

Plats: hemma hos Lo Hafström Molinsgatan 11, Göteborg

Tid: 1330-1600.
Närvarande ordf Bengt Frisk, Lo Hafström, Henning Höjer, Jan-Olov Svensson och vid pennan Göran Ekelund. Vidare deltog som adjungerad Lars-Ove Farnebo (invald på mandat f.o.m 2011).

Synpunkter från årsmötet tidigare under dagen diskuterades. Under förmiddagen deltog 30-50 personer varav cirka 25 var SVESEK-medlemmar. Detta var betydligt färre än föregående år. Det syntes uppenbart att det var för många parallella sessioner. Beslöts att ordf. tillskriver vetenskaplige sekreteraren i SKF med denna synpunkt. Vi önskar för kommande år behålla torsdag som SVESEK dag men kan tänka oss att börja programmet med årsmötet, följt av symposium, SVESEK- föreläsning och gemensam lunch. Vi enades om att när vårt program är klart skriva brev till berörda delföreningar och särskilt till KIRUB och diskutera samverkan.

Vi räknar med att alla måste vara på Gotland på onsdagskvällen och vi diskuterade en gemensam kulturell samvaro. Lars-Ove Farnebo tog på sig ansvaret för sådant arrangemang och JO Svensson hade kontakter på Riksantikvarieämbetet därstädes. Således diskuterades en kväll med detta kulturella och middag för SVESEK-medlemmar.

Diskuterades programmet för SVESEK-dagen 2011. Vi utgick från att vi får behålla torsdagen som under föreg. år. Vi enades om att dagen skulle börja med årsmötet, följt av symposiet och till slut SVESEK-föreläsning. Symposiet skulle ha samma tema som under de föregående åren dvs ”I går, i dag och i morgon”. Namnförslag på symposiedeltagare och ämnen liksom för SVESEK-föreläsare diskuterades. Dessa personer skulle kontaktas.

Ekonomin diskuterades härefter. Utgifterna under kommande år förväntas bli större pga ökade resekostnader till Visby. Beslöts att styrelsemedlemmar kompenseras  för kostnad för 2 hotellnätter såvida inte vederbörande får sina kostnader, liksom resekostnader, ersatta från annat håll. För samtliga, liksom för inbjudna föreläsare som inte har ersättning från annat håll, förväntades att rabatterade biljetter eftersträvas.

Sekreteraren ombads att boka hotellrum enligt dessa riktlinjer.

Som tidigare skall vi invitera nya pensionärer till  SVESEK med brev till de som fyller 65 år innevarande år  resp. året därpå.
När programmet är klart skall ordförandebrev utsändas.

Under våren bör SVESEK-programmet liksom tidigare annonseras i Svensk Kirurgi.
Ordföranden svarar för reportage av årets möte att publiceras i Svensk Kirurgi snarast.

SVESEK förväntas ha fortsatt samarbete med SÄL ang. pensionerade kirurgers arbetssituation. Ordföranden skall påminna SKF om den skrivelse som vi tidigare tillställt SKF i ärendet.

Inget nytt styrelsemöte planerades men får kallas till vid behov. I första hand diskussioner och beslut via e-post.

Vid anteckningarna
Göran Ekelund.