Protokoll fört vid SVESEKs årsmöte den 26 augusti 2010

Plats: Kirurgveckan, Svenska Mässan Göteborg klockan 1130-1200

§1. Mötet öppnades av ordföranden Bengt Frisk.

§2. Frågan om mötet var utlyst korrekt besvarades bejakande.

§3. Som ordförande för mötet valdes sittande Bengt Frisk och som sekreterare Göran Ekelund.

§4. Som justeringsman, jämte ordföranden, valdes Bengt Lindberg.

§5. Verksamhetsberättelsen, som utsänts och varit publicerad på hemsidan godkändes.

§6. Skattmästaren redovisade den ekonomiska sammanställningen för 2009. Den visade ett mindre överskott . Denna godkändes.

§7. Revisorernas berättelse föredrogs av Anders Helleberg. Den godkändes och överlämnades till styrelsen (undertecknad av Lars-Olof Dahlbäck och Anders Helleberg).

§8. Styrelsen beviljades ansvarfrihet för verksamhetsåret.

§9. Skattmästaren föredrog budgetförslag för 2011. Densamma godkändes och fastslogs.

§10. Valberedningen, företrädd av Jon Ahlberg, föreslog omval av ordförande Bengt Frisk och skattmästaren Larsolof Hafström med mandat på 2 år. Som ny ledamot (2-års  mandat) efter Henning Höjer, som avsagt sig omval, föreslogs Lars-Ove Farnebo.  Som revisorer för 2011 föreslog valberedningen omval av Anders Helleberg och Lars-Olof Dahlbäck. Årsmötet valde dessa föreslagna personer på respektive post.

§11. Diskuterades SVESEKs uppgifter för 2011. Mötet förordade för nästa Kirurgvecka i Visby ett liknande upplägg som i år.
Rune Sjödahl föreslog att styrelsen skulle göra mer reklam inom SKF för sina aktiviteter och särskilt att ytterligare kontakt togs med KIRUB. Kjell Thor förordade att del av SVESEKs program kunde samordnas med andra delföreningars program. Åke Henning önskade att ingen förhöjd avgift skulle utgå vid sen anmälan. Sekreteraren svarade att detta är något som gäller för alla delföreningar för Kirurgveckan och att det är en väsentlig komponent för organisatörerna.
Styrelsen tackade genom ordföranden för dessa synpunkter att beakta i planeringen för kommande Kirurgvecka.

§12. Inga övriga frågor förekom.

§13. Mötet avslutades av ordföranden och medlemmarna intog därefter gemensam lunch i Mässans restaurang Incontro. Under denna lunch diskuterades hämostas under operation och i synnerhet Floseal.

Malmö den 28 augusti 2010
Göran Ekelund
sekreterare.

Justeras:
Bengt Frisk                                           Bengt Lindberg
Ordförande                                          Vald justeringsman.
Protokollet justerat på originalhandling.