Minnesanteckningar från styrelsemöte i SVESEK fredagen den 27 nov 2009

Plats: Svensk Kirurgisk Förenings kansli, Stockholm
Tid: 1000-1230 (1330 inkl. lunch).
Närvarande: Bengt Frisk (ordf.), Lo Hafström, Henning Höjer, Jo Svensson och Göran Ekelund (sekr.).

Kallelse hade utsänts av ordföranden. Agendan godkändes.

Protokollen från årsmöte och styrelsemöte under SVESEKdagen i Tylösand genomgicks och följande diskuterades vidare:
E-post lista över medlemmarna har utsänts och majoriteten har verifierat uppgifterna. Kontroll av övriga adresser pågår.

Diskuterades utbildningsfrågor. I anslutning härtill redogjorde ordf. för det möte med SÄL som han inbjudits deltaga i. Ordf. har tidigare tillställt styrelsemedlemmarna rapport men repeterade här. SÄLs styrelse hade uppskattat SVESEKs arbete med fortbildningsfrågor och önskade få ha kvar SVESEK som kontaktorgan i dessa frågor. SÄL planerar ett symposium i frågan till nästa års Medicinska riksstämma. SÄL arbetar via sina kanaler i Sv. Läkarförbund med arvodes- och utbildningsfrågor för pensionerade läkare som deltager aktivt i sjukvård/handledning.

Diskuterades nu SVESEKs roll. Vi enades om att i första hand framföra våra synpunkter via SKFs  styrelse (utb.kommiteen?) och i andra hand via debattinlägg t.ex. i Svensk Kirurgi eller  Läkartidningen.  Lo Hafström hade utarbetat ett utkast till sådan skrivelse. Det skall nu under den närmste veckan utvecklas av övriga styrelsemedlemmar och sändas till Lo H.

Diskuterades programmet till Kirurgveckan i Göteborg 2010. Vi har ännu ej fått besked om dag men preliminärt torsdag f.m.

SVESEKföreläsare blir Lars Räf med titeln ”Kirurgins vagga”. Moderator blir JO Svensson. Tiden är 30 min inkl. introduktion och ev. diskussion.

Årets symposium (”I går, idag, i morgon”) innehåller 1: Lo Hafström om leverkirurgi (moderator G Ekelund) och 2: Leif Spangen om bråckkirurgi  (moderator B Frisk).  Vardera delen 25 minuter + diskussion.

När SKF meddelat tid och ramar svarar GE för att programmet sändes till hemsidan.

Redogjorde kassören för den ekonomiska situationen. Det finns kvarstående medel som till största delen täcker kostnaden för dagens sammanträde. Ev. ytterligare ersättning för utlägg får anstå till nästa år.

Referat rörande SVESEKs aktivitet under Kirurgveckan i Halmstad har publicerats i senaste numret av Svensk Kirurgi.
Sekreteraren skall svara för att meddelande tillställes Svensk Kirurgi med påminnelse om nästkommande årsmöte. Detta i Svensk Kirurgi  före datum för förhöjd konferensavgift.

Kallelse till årsmötet utsändes likaså före detta datum. Via e-mail till de  som har. Övriga hänvisas till information på hemsidan (där kallelsen utläggs). Om möjligt kallelse med ytpost till dessa övriga.

Beslöts att, liksom föregående år, föreläsare ersättes för resa och en hotellnatt. Ordf. meddelar föreläsarna. Där skrives att vi, om så önskas, kan hjälpa till med bokning av rum. Styrelsemedlemmar ersättes för resa och 2 hotellnätter.

Lunch för Sveseks medlemmar, med information från Baxter, anordnas. Ansvarig är BF.

Sekr. gör utkast till invitationsbrev till nya pensionärer liksom till ordförandebrev när vi fått beslut om tiden och avgift från SKF.

Något nytt styrelsemöte före Kirurgveckan planerades ej. Vid behov kallar ordf. till e-mail diskussion.

Mötet avslutades med lunch (ordf. hade förhinder). Allmän diskussion ang. förmiddagens ärenden.