Minnesanteckningar från styrelsemöte inom SVESEK under Kirurgveckan i Halmstad/Tylösand den 20 augusti 2009 kl 13-15

Närvarande: Bengt Frisk (ordf.), Lo Hafström, H Höjer, J-O Svensson och G Ekelund (vid anteckningarna).

§1. Ordföranden öppnade mötet.

§2. Genomgång av synpunkter från årsmötet. Konstaterades att förmiddagens program varit allmänt mycket uppskattat. Ett 100-tal åhörare noterades. Parallella sessioner förekom.

Beslöts att e-maillista skulle utsändas till medlemmarna i SVESEK. I samband härmed skulle medlemmarna uppmanas att komma med förslag till kommande års program.

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att se på vissa utbildningsfrågor, dvs där SVESEK kan erbjuda sig att medverka. Beslöts att vi genom ordf. tillskriver SKF:s styrelse i frågan. Ett sådant brev skall nu utarbetas inom styrelsen.

Ordföranden har inbjudits till styrelsen för SÄL i samband med SÄLs septembermöte i Norrköping. (SVESEK svarar för kostnaden). Vi anser f.n. att pensionerade kirurger som fortsätter att, i någon anställningsform, arbeta på sin tidigare post skall ha samma fortbildning som övriga.

För övriga pensionerade kirurger, som på ett eller annat sätt anställes måste kraven på fortbildning vara individuella. Som regel torde behovet av sedvanlig fortbildning vara större ju mer omfattande vederbörandes engagemang är. Anställning av pensionerade kirurger torde vara mycket attraktivt för arbetsgivarna som kan erhålla hög kompetens till låg kostnad (lägre sociala avgifter).

§3. Diskuterades symposium 2010. Beslöts att kontakter skall tagas för att ytterligare se på möjligheterna.

§4. Förslag till SVESEKföreläsare 2010 diskuterades. Beslöts att invitera Lars Räf att tala om ”Serafimerlasarettet – Svensk kirurgis vagga”.

§5. Ekonomiska situationen är nu klar (se årsmötesprotokollet). Räkningar skall attesteras av ordf. (utom hans egna som attesteras av sekreteraren) och utbetalas av kassören.

§6. Beslöts att skriva ett referat  i Svensk Kirurgi. Bengt Frisk huvudansvarig.

§7. Rekryteringsbrev till kirurger födda 1944-45 skrives som föregående år. GE förbereder sådant ordförandebrev.

§8. Beslöts att styrelsen möts i Stockholm fredagen den 27 nov kl. 10-15. GE ansvarar för lokal och lunch. Ledamöterna ersätts för resa men ej för ev. övernattning.

§9. Ordf. avslutade mötet då inga ytterligare frågor förelåg.