Protokoll fört vid SVESEKs årsmöte 2009-08-20

Tid: under Kirurgveckan i Halmstad/Tylösand torsdagen den 20 augusti kl 1120-1145.

Plats: Tylösands konferenscenter ( Föreläsningstältet).

§1. Mötet öppnades av ordf. Bengt Frisk.

§2. Årsmötet tillfrågades och godkände att mötet utlysts i laga ordning.

§3. Som ordförande för mötet valdes Bengt Frisk och som sekreterare Göran Ekelund.

§4. Som justeringsman valdes Karl-Gösta  Ljungström.

§5. Verksamhetsberättelsen för 2008 godkändes.

§6. Ekonomisk redovisning. Under året har SKF godkänt och hanterat SVESEKs räkningar och   detta har ingått i SKFs revision. Det har alltså inte varit aktuellt med granskning och rapport av SVESEKs egna revisorer. SVESEK har sånär som på 517 kr förbrukat årets tilldelade medel. För 2009 har SVESEK fått en summa på 35000 kr. att hantera i egen regi. Dessa medel har insatts på konto i Handelsbanken (SHB) där Lars Olof Hafström och Bengt Frisk tecknar för SVESEK var för sig. 2009 års räkenskaper skall granskas av SVESEKs revisorer inför nästa årsmöte.

§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§8. Budget för 2010 består av av SKF utlovade 35000 kr och utgifter för arbetet och föreläsare begränsas till denna ram.

§9. Mandatperioden för sekr. (Göran Ekelund) och en  ledamot (Jan-Olov Svensson) utgår och dessa personer omvaldes för den nya mandatperioden 2010-2011.

§10 Revisorerna (Lars-Olof Dahlbäck och Anders Hellberg) omvaldes för 2010.

§11. Valberedningens 2 ordinarie ledamöter har önskat att avgå. Till valberedning för 2010-2011 valdes Jon Ahlberg och Karl-Gösta Ljungström. Som suppleant omvaldes Rune Sjödahl för samma period.

§12 Övriga frågor:

A. Diskuterades och framfördes önskemål om att SVESEK skulle arbeta för att mer aktivt vara behjälplig i utbildningen av yngre kirurger. Såväl i operativ träning som i den teoretiska delen. (Inlägg från Bengt Lindberg, Carl-Erik Nordgren och Henning Höjer).

B. Framfördes önskemål att mailadresser till SVESEKS medlemmar skulle utsändas till medlemmarna för att dessa lättare kulle kunna nå kontakt med varandra. Medlemmarna skulle i samband härmed uppmanas att vid behov meddela ev. uppdaterade e-mailadresser.

C.  Ordf. informerade om att han, i denna sin egenskap, inbjudits till SÄLs styrelsemöte i Norrköping 090925 för att diskutera fortbildning av pensionerade läkare.

§13. Ordf. avslutade mötet varefter ett 30-tal SVESEKmedlemmar intog gemensam lunch på den närbelägna restaurangen  Punch. Härunder gav företaget Baxter en intressant information om vävnadslim och nät för plastiker, framförallt vid bråck.

Malmö den 23 augusti 2009

Göran Ekelund

Sekr i SVESEK

Justeras:

Stockholm den

Karl-Gösta Ljungström.