Protokoll fört efter styrelsesammanträde i SVESEK (per capsulam*) februari 2009 angående förändrade ekonomiska rutiner

Deltagare: Bengt Frisk (ordf.), Lo Hafström (skattmästare), Henning Höjer, Jan –Olov Svensson samt Göran Ekelund (sekr.).

§ 1. Informerade Lo Hafström att han den 3 februari i år informerats av Svensk Kirurgisk Förenings (SKF) via dess ordförande att SVESEK fortsättningsvis själv kan hantera sin ekonomi utan att sända räkningar till SKF s kassör.

SKF har beslutat  att SVESEK ekonomiskt nollställes per 081231 och tilldelas för vart och ett av de följande 3 åren (2009-2011) budgetmedel om 35000 kronor.

SVESEKs styrelse skall till SKF årligen, före dess årsmöte, redovisa sin balansräkning vederbörligen godkänd av SVESEKs revisorer.

§ 2 Konstaterades att, enligt SVESEKs stadgar, tecknas SVESEKs namn av ordföranden och skattmästaren var för sig (§9) och att SVESEK ansvarar ekonomiskt gentemot SKF (§ 11). Någon stadgeändring är således ej aktuell.

§ 3 Uppdrogs åt Lars Olof Hafström att, som skattmästare, upprätta konto för SVESEK i bank (där han och ordf., enligt ovan, var för sig kan teckna för uttag) och att ansvara för budget och uppföljning.

Malmö 090225

Göran Ekelund
Sekreterare.

Justeras:
Ljungskile den                                      Göteborg den

Bengt Frisk                                                       Lars Olof Hafström
Ordförande                                                      Skattmästare

Nyköping                                                         Sundsvall

Henning Höjer                                      Jan-Olov Svensson

cc.:SVESEKs revisorer

ej i någon romersk ask men väl via e-post.