Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen för SVESEK 2008

28 november 2008 kl 10-14. 
Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Närvarande: Bengt Frisk (ordf.), Lo Hafström (kassör), Henning Höjer, Jan Olof Svensson, Göran  Ekelund (sekr.).

Ordf. öppnade mötet.

Diskuterades kommande Kirurgvecka i Halmstad. Beslöts att sekreteraren skulle kontakta lokala organisationen för att få information från programkommitte-mötet i SKF 27 nov. (där bekräftades enligt senare uppgift SVESEKs preliminära tid för symposium och årsmöte till torsdag f.m. under v 34).
Enades om att det vore lämpligt och värdefullt om SVESEKs styrelse och dess gästföreläsare kunde bo samlat för att underlätta ad-hoc diskussioner. (I senare kontakter med organsiatören har detta önskemål framförts).
Önskemål om en gemensam lunch för SVESEKs medlemmar har framförts redan vid årsmötet i Umeå och beslöts nu om att arbeta för detta.. Ordförande undersöker möjligheterna.
Beslöts att SVESEK svarar för en (1) hotellnatt för inbjudna föreläsare resp. och två  (2) för styrelsen, i den mån ersättning inte erhålles från annat håll. Ordföranden informerar de tre inbjudna föreläsarna.

Diskuterades information till medlemmarna. Sekr. förbereder ett ordförandebrev till medlemmarna. Här skall informeras om kommande Kirurgvecka och särskilt om SVESEKs program. Medlemmarna skall påminnas om möjligheten att till reducerad konferensavgift kunna deltaga i Kirugveckans program i övrigt. Medlemmarna skall uppmanas att meddela sekreteraren ev. synpunkter på gemensam aktivitet onsdag kväll och med ledning av inkomna svar skall styrelsen sedan diskutera möjligheter till sådant arrangemang.

Invitationsbrev avseende medlemskap i SVESEK  skall sändas till aktuell kull blivande pensionärer bland medlemmar i SKF. Brevet undertecknas av ordf.
Informationen uppdateras även på hemsidan. Under våren 2009 skall vi (sekr.)  åter be om en  ”SVESEK” ruta i Svensk Kirurgi.

2009 års SVESEK föreläsare liksom de två symposieföreläsarna är inprogrammerade efter accept av invitationerna. SVESEKföreläsaren Ingvar Eriksson talar över titeln ”Fältskär under Karl XII:s krig – slaktare eller kirurg?”
Symposiet har i år liksom tidigare huvudrubriken ”Konsekvenser idag av gårdagens kirurgi”. Carl-Gustav Groth talar om transplantation och Sten Lennquist om trauma. D.v.s. ”I går, i dag och i morgon”.

Diskuterades ekonomi och konstaterades att årets medel i det närmaste förbrukats på grund av de förhållandevis dyra resekostnaderna till Umeå. Kassören kontaktar ordf. i SKF inför kommande år.
SKF:s kassör har beslutat att SVESEK inte behöver hålla egen kassa utan räkningar  kan efter hand sändas till denne men vi önskar att de först går via SVESEKs kassör för attestering.
SVESEK har enligt stadgarna utsett två revisorer. Det kan nu synas onödigt eftersom räkningar granskas av  SKF:s revisorer. Vid dagens styrelsemöte i SVESEK enades vi om att inte föreslå någon stadgeändring och att därför behålla våra revisorer. Det blir då väsentligen fråga om internrevision vars uppgift är att kontrollera att utgifterna motsvarar SVESEKs uppgifter.

Årsmöteshandlingar bör utsändas före midsommar.
Vid behov, t.e.x. ytterligare planering inför Kirurgveckan, får kallas till styrelsemöte (i någon form) dessförinnan.

Mötet avslutades med lunch i sjukhusets cafeteria.

Vid anteckningarna

Göran Ekelund
Sekr.
2008-12-06