Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SVESEK 2008

Svenska Kirurgveckan i Umeå. Nolia mässan , sal Tellus 1, klockan 1400-1530.

Närvarande: Bengt Frisk, Lo Hafström, Henning Höjer, Jan–Olov Svensson samt Göran Ekelund (vid  pennan).

Efter att ordf. öppnat mötet diskuterades synpunkter från årsmötet (se protokoll) och styrelsen förklarade sig beredd att ta sig an dessa uppgifter.

Diskussion ang. symposium vid nästa års Kirurgvecka . De personer som tillfrågats, men inte kunnat i år, skall i första hand på nytt tillfrågas. Bengt Frisk  resp. Göran Ekelund tar dessa kontakter. Reservnamn togs fram.
Likaså framtogs förslag till gästföreläsare och Henning Höjer tar denna kontakt.
SVESEK önskar under nästkommande Kirurgvecka ha sin programtid i första hand på torsdagen, i andra hand under tisdagen. I övrigt samma upplägg. Bengt Frisk skriver till SKFs programkommitté  (c/o vetenskaplige sekreteraren).

Ordf. B F tar kontakt med potentiell sponsor. När det är klart – och dag för SVESEKs program är klart, beställer Göran Ekelund tid och plats för gemensam lunch för SVESEKs medlemmar.

Ekonomin diskuterades. Det kunde förutspås att kostnaden för 2008 något kan komma att överskrida utlovat bidrag från SKF. Detta pg a dyra resor till Umeå. Underhandskontakter hade av kassören tagits ang. detta med SKFs.ordf.
För 2009 beräknas kostnader kunna hållas inom budget.

Bengt Frisk skriver ett referat av dagens aktiviteter till Svensk Kirurgi.

Diskuterades medlemsrekrytering. Brev skall skrivas till alla pensionärsmedlemmar i SKF och som ännu inte är medlemmar i SVESEK. Brevet skall innehålla en förklaring till varför vi än en gång återkommer.
Som tidigare skall ett brev skrivas till dem som under 2009 fyller 65 år (dock inte till de som får brev enligt ovanstående). Ansvarig är Göran Ekelund (underskrives av ordf.)

Nästa möte planerades till fredag den 28 nov. kl. 1100 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Lo Hafström svarar för detta.
Ordf. Bengt Frisk sänder kallelse.

Malmö 2008-08-21

Göran Ekelund
Sekr.