Protokoll fört vid SVESEK´s årsmöte 2008 under Kirurgveckan i Umeå den 19 aug

1. Mötet öppnades av ordf. Bengt Frisk som fick godkännande av att mötets utlysts i vederbörlig ordning.

2. Som ordförande för mötet valdes Bengt Frisk och som sekreterare Göran Ekelund.

3. Som justeringsman valdes Lars Räf.

4. Verksamhetsberättelsen för 2007, som sänts ut till medlemmarna och även publicerats på hemsidan, godkändes.

5. Den ekonomiska redovisningen, som visade en förbrukning av 25.758 kronor  och som understeg av SKF beviljat belopp, godkändes.

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

7. Diskuterades budget. Kassören föreslog samma budget för 2009, som redan föregående år beslutats om för år 2008 och som är av samma storleksordning som nu redovisad förbrukning 2007.  Detta ryms inom av SKF utlovat bidrag, 30.000 kr.
Under 2007 hade SVESEK en interimsstyrelse och några revisorer var inte utsedda. 2007 års utgifter har dock inofficiellt bedömts av revisorer valda för 2008 och de har inte funnit något att anmärka på.

8. Som revisorer för verksamhetsåret 2009 valdes Anders Helleberg och Lars Olof Dahlbäck.

9. Diskuterades uppgifter för SVESEK under det kommande året.
SVESEK skall år 2009 arrangera såväl ett symposium som en gästföreläsning inom en programtid liknande årets.
SVESEKs uppgift är bl.a. att överföra erfarenhet till den yngre generationen och SVESEK bör därför ta kontakt med i första hand KIRUB för att diskutera gemensam aktivitet.
SVESEK skall liksom, under det gångna året, efter förfrågan, vara SKFs styrelse behjälplig med besvarandet av ev. remisser.

10. Övriga frågor:

SVESEK skall ej vara konkurrent till SKFs  delföreningar eller SÄL men gärna samverka.

De pensionärer som tillskrevs vid SVESEKs start och som inte hörsammade invitationen att bli medlemmar skall ännu en gång tillskrivas eftersom det förmodades att flera av dessa då ännu inte tänkt sig in i rollen som pensionerad kirurg.

Det framfördes önskemål om en gemensam lunch för SVESEKs medlemmar under nästkommande kirurgvecka. Om sponsor härtill kan rekryteras är medlemmarna positiva till att vederbörande sponsor beredes utrymme för information av produkter eller annan medicinsk kunskapsförmedling.

Årsmötet förklarade att man funnit såväl dagens symposium som gästföreläsning vara av mycket god klass.

11. Då inga andra övriga frågor förelåg avslutades mötet av ordföranden och föreningens medlemmar intog en gemensam lunch i kongressmatsalen.

Malmö den 26 augusti 2008

Göran Ekelund
Sekr SVESEK

Justeras

Lars Räf   (protokollet justerat och underskrivet på originalet).