Minnesanteckningar från möte med styrelsen för SVESEK 2007

Torsdagen den 29 nov 2007
kl 10-15 i Sveriges läkarförbunds konferenslokaler, Kommendörsgatan 9 i Stockholm.


Närvarande: Bengt Frisk (ordf.), Göran Ekelund (sekr.), Lo Hafström (kassör), Henning Höjer samt adjungerad, J-O Svensson. Anmält förhinder: Roland Jansson.

Ordf. hälsade välkommen och det konstaterades att mötet var vederbörligt utlyst.

Diskuterades uppdragen, givna vid förenings-/styrelse mötet i augusti. Tillfrågade föreläsare till 2008 års symposium i Umeå hade tackat ja till inbjudan. Dessa föredragningar skall vara vardera 20-25 min. samt med diskussion.
Vi diskuterade inte moderator till detta symposium.

GE kontaktar programkommitten för att få reda på att torsdagen blivit fastslagen som vår symposiedag. När klartecken givits kontaktar BF resp. Lo H föreläsarna för att boka biljetter till rimligt pris.

Tillfrågad gästföreläsare vid årsmötet är tillfrågad av LoH och har prel. accepterat. LoH tar ny kontakt ang. praktikaliteter och definitivt svar. Om ej tillfrågas tilltänkt reserv (av HH).

Som förberedelse till årsmötet svarar BF för verksamhetsberättelse. Denna skall vara klar före midsommar och skall sändas till samtliga medlemmar med e-post, alternativt vanlig post till de som ej angivit e-postadress för ändamålet. Härutöver skall handlingarna och kallelse ”anslås” på hemsidan.

GE svarar för att en informationsnotis införes under våren i Svensk Kirurgi. Här skall hänvisas till SVESEKs hemsida och informeras om att där kommer att finnas kallelse till årsmötet med vederbörliga handlingar fr.o.m. den 1 juli 2008. I notisen skall även anges att anmälningar om medlemskap i SVESEK inte fungerat/fungerar med elektronisk registretring direkt på hemsidan. Anm. blankett skall sändas till sekr. med post eller e-post.

Till årsmötet skall handlingar, inkl. ekonomisk redovisning, finnas för utdelning.

Vid årsmötet skall revisorer väljas. GE kontaktar valberedningen med denna information.

Diskuterades medlemsrekrytering. SKF-medlemmar, som är födda -42 och -43 skall få värvningsbrev, reviderat och utsänt av GE med hjälp av Barbara Dürr. GE kontrollerar med BD att alla SVESEK medlemmar fortfarande är medlemmar – och i livet.

SVESEK har fått uppdraget att för SKF yttra sig över ”Patientdata och läkemedel, SOU” HH hade lagt ner ett betydande arbete härpå och hans utkast diskuterades och efter smärre revideringar skall detta insändas på det sätt som SKF anbefaller.

Övriga frågor.

Diskuterades SVESEKs önskemål att reducerad deltagaravgift för SVESEKs medlemmar, liknande det som SKF erbjudit, skulle gälla även vid möten i delföreningar och motsvarande. Ordf. kontaktar SKF för hjälp med att framföra detta önskemål.

Den aktuella ekonomiska situationen skall av kassören utredas tillsammans med SKFs kassör och resultatet redovisas för SVESEKs styrelse som information.

Hemsidan skall uppdateras och redigeras. GE svara för detta tillsammans med web.ansvarige Håkan Olsson. Informera på hemsidan om SÄL och dess kommande möte i vår i Hälsingborg.

GE svarar för att adresslistan (styrelsens) uppdateras inkl. den webbaserade.

Vid behov kallar ordföranden till nytt möte, i första hand som e-post diskussion eller som tel.konferens.

Malmö 2007-12-02

Göran Ekelund
Sekreterare i SVESEK.