Minnesanteckningar från styrelsemöte (interimsstyrelse) i SVESEK 2007

23 augusti kl 13
På Älvsjömässan under Kirurgveckan (efter SVESEKs ordinarie årsmöte)

Närvarande: Bengt Frisk, Lo Hafström, Henning Höjer och Göran Ekelund (vid anteckningarna). Roland Janson hade förhinder.

J-O Svensson (invald styrelseledamot f o m 2008) adjungerades till mötet.

Diskuterades medlemsrekrytering. Nästa år skall brev sändas till de som fyller 65 år nästkommande år. I brevet skall informeras om SVESEKs hemsida där nödvändiga uppgifter finns.

Beslöts att en rapport till Svensk Kirurgi om årsmötet med föreläsningar skall skrivas av Bengt Frisk och Göran Ekelund (BF påbörjar).

Diskuterade nästa kirurgvecka i Umeå. J-O Svensson tar kontakter och försöker förhandsreservera gemensamma hotellrum till rimliga priser för 15 personer med 2 nätter (onsdag och torsdag) Detta för 15 personer. För 5 av dessa skall förhandsreservationen gälla hela veckan.

Diskuterade symposieprogram för nästa år.. Liknande upplägg som i år dvs historiska perspektiv och konsekvenser. Dels transplantation med konsekvenser för dagens kirurgi samt utvecklingen, dels kärlkirurgi. Namnförslag diskuterades och beslöts om vem som kontaktar vem.

Diskuterades namnförslag till gästföreläsare. Två namn framkom som första resp andra alternativ. Kontakter tages snarast av utsedda styrelseledamöter.

BF tar kontakt med SKF om förväntade större utgifter nästa år (pga ökade reskostnader).

BF kontaktar programkom. ang. vårt önskemål om ett sammanhållet block på torsdagen. Helst 900-1145 följt av gemensam lunch. Vi enades om att SVESEKprogrammet borde marknadsföras bättre, tex med egen SVESEKsida i programboken (i analogi med delföreningarna). Förkortning SVESEK är förmodligen fortfarande okänd för många kirurger. Direktkontakter med andra delföreningar, i första hand KIRUB, vore bra. BF tar kontakt med programkommitteen.

Diskuterades reducerad årsavgift i delföreningar för SVESEK medlemmar. H H skriver till delföreningarna och ber dem överväga ett sådant beslut – så vida man inte redan fattat sådant beslut.

Nästa möte i styrelsen bestämdes till 29 nov i Sthlm kl 1000 till längst 15. Definitivt klockslag sedan var och en kontrollerat transporttider. GE ordnar lokal, helst på Läkarförbundet.

Vid anteckningarna
Göran Ekelund