Protokoll fört vid SVESEKs årsmöte 07 08 23

11.00-11.30 på Älvsjömässan, Stockholm

1. Mötet öppnades av ordf. Bengt Frisk.

2. Frågan om mötet var utlyst i vederbörlig ordning besvarades med ja.

3. Som ordförande för mötet valdes sittande ordf. Bengt Frisk och som sekreterare Göran Ekelund. Som justeringsman för mötet valdes Jan Grenabo.

4. Verksamhetsberättelsen för 2006 godkändes.

5. Ekonomisk redovisning för 2006 godkändes likaså. För verksamhetsåret 2006 hade interimsstyrelsen förbukat 2518 kr av (av SKF) tilldelade 30000 kr.

6. Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. SVESEKs stadgar (granskade och godkända av SKF:s styrelse.) fastställdes.

8. Presentation av budget 2007 och förslag till budget för 2008 skedde och godkändes. Årlig budget är balanserad på 30000 kr., motsvarande bidrag från SKF.

9. På förslag av valberedningen, Rune Sjödahl och Leif Spangen, (tidigare utlagt på SVESEKs hemsida) valdes f.o.m 2007 som

  • Ordförande (3 år) Bengt Frisk
  • Sekreterare (2 år) Göran Ekelund
  • Kassör (3 år) Lars Olof Hafström
  • Ledamot (3 år) Henning Höjer
  • Ledamot (2 år) Jan-Olof Svensson

10. Som revisorer (1 år) valdes Jan Oscarsson och Thomas Janberg

11. Som valberedning (2 år). valdes Leif Spangen och och Roland Jansson med Rune Sjödahl som suppleant.

12. Diskuterades uppgifter för SVESEK 2008. Förslagen att anordna föreläsning i anslutning till årsmötet och att arrangera ett symposium under kirurgveckan 2008 samt att erbjuda sig att deltaga i annat arbete efter önskemål från SKF stöddes av mötet. Mötet förklarade sig tillfredsställt av årets program men hade en del synpunkter som styrelsen arbetar vidare med.

13. Inga övriga frågor förekom och ordföranden förklarade mötet avslutat och hälsade årets gästföreläsare, Stig Bengmark, välkommen att tala över ämnet: ”Utmaning eller ättestupa”.

Malmö 2007-08-26
Göran Ekelund
Sekr.

Justeras den 27 aug 2007
Jan Grenabo. (justerat/underskrivet på originalet).