Minnesanteckningar från sammanträde med interimstyrelsen för SVESEK 2006

Tid: 2006-11-29, klockan 13.00 – 16.30
Plats: Sahlgrenska sjukhuset, kirurgiska kliniken

Närvarande: Bengt Frisk (ordf), Lo Hafström, Henning Höjer, Roland Jansson och Göran Ekelund

§ 1
Ordföranden öppnade mötet och man enades om att kallelse utsänts i vederbörlig ordning.

§ 2
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.

§ 3
Diskuterades det brev som via Svensk Kirurgisk Förenings kansli utsänts till potentiella medlemmar i SVESEK. Ca 55 anmälningar har mottagits. Fler förväntas i samband med att nästa nummer av Svensk Kirurgi utkommer i slutet av året och där SVESEK’s första möte i Örebro refereras. Vi beslutar nu att sända liknande brev, efter nyår, till de som är födda 1942 och inte fått sådant ännu. De som är födda 1943 skall få motsvarande brev i anslutning till Kirurgveckan. De som redan meddelat att det inte önskar vara medlemmar skall inte behöva motta nya brev. Kallelse till årsmötet skall sändas till samtliga medlemmar.

§ 4
Medlemsregister skall upprättas och successivt uppdateras. Vi hör med Svensk Kirurgisk Förenings kansli, Barbara Dürr, om vi kan få hjälp med detta.

§ 5
Bengt Frisk ansöker hos styrelsen om tillstånd att ha en SVESEK-länk på hemsidan. Om detta accepteras tar sekreteraren kontakt med webb-mastern. En sådan SVESEK’s hemsida kan innehålla information om SVESEK, dess styrelse och stadgar.

§ 6
På Kirurgveckan 2007 skall vi dels ha årsmöte med efterföljande högtidsföreläsning på tillsammans en timme och dels ett symposium. Dessa händelser äger rum onsdagen i vecka 34. Vad gäller årsmötet och högtidsföreläsare svarar Bengt Frisk för detta och förbereder årsmötet tillsammans med sekreterare och kassör. Namnförslag på föreläsare till symposiet diskuterades och temat skulle vara ”Konsekvenser idag av gårdagens kirurgi”. Namn som vi enades om kontaktas. Detta gastroenterologiska symposium modereras av Roland Jansson och Göran Ekelund. Vardera föreläsare erbjuds 20 minuter vilket möjliggör 5 – 7 minuters diskussion till vardera delen.

Göran Ekelund tar kontakt med sekreteraren för att efterhöra lokalernas storlek.

§ 7
Diskuterades stadgeförslag, vilket blev föremål för överläggning och vi enades om stadgar. Dessa skall föreläggas SKF’s styrelse.

§ 8
Ekonomi
Lo Hafström tar reda på förbrukningen av tilldelade medel för föregående år. Upprättar därefter ny budget. Vi ansåg att inbjuden föreläsare till högtidsföreläsningen liksom till symposiet skulle erhålla viss kompensation för sina utgifter med motivet att pensionerade medlemmar i SVESEK, utan avdragsmöjligheter, annars skulle få en besvärande utgift. Vi talade endast om lågpris eller modesta alternativ. Översiktlig skattning gav vid handen en årlig budget på cirka 35 tkr.

§ 9
Övriga frågor
Reviderad adresslista för styrelsen.

§ 10
Nästa möte planeras som ett telefonmöte under tiden 2007-01-15 – 2007-01-20 såvida inte ordföranden är färdig till att kalla för sådant möte under december månad. Vi ser det som angeläget att vi så tidigt som möjligt kan presentera vårt program till SKF’s styrelse och programkommitté.

Mötet inleddes med arbetslunch i sjukhusmatsalen på Sahlgrenska sjukhuset. Inga övriga frågor.

Vid anteckningarna.

Göran Ekelund
Sekreterare