Minnesanteckningar från sammanträde med interimstyrelsen för SVESEK 2006

Tid: 2006-08-24, klockan 14.00
Plats: Örebro/Conventum/Grundläggaren

Närvarande: Bengt Frisk, Lo Hafström, Henning Höjer, Roland Jansson, Göran Ekelund

§ 1
Beslöts att med hjälp av SKF’s kansli sända ut brev till presumtiva medlemmar i SVESEK. Detta baserat på svar från föregående förfrågan.

Göran Ekelund förebereder ett brev som Bengt Frisk modifierar och sänder ut. Det skall nu och fortsättningsvis gå till SKF’s medlemmar som fyller 65 år under aktuellt innevarande år. Detta bör sedan ske med automatik. Med brevet skall medfölja anmälningssedel. Här begärs e-mailadress om sådan finns och accepteras. Medlemskap i SVESEK fordrar således aktiv anmälan från vederbörande.

§ 2
Diskuterades stadgar:
Göran Ekelund börjar med att se på stadgar för SKF’s delföreningar och SÄL. Stadgar bör vara så lite formella som möjligt men ändå klara. Samtliga i styrelsen ser senare på förslaget.

§ 3
Budgetförslag tas fram av Lo Hafström.

§ 4
Bengt Frisk arrangerar årsmöte med inbjuden föreläsare (30 + 30 minuter). Göran Ekelund sänder till SKF önskemål om sal för årsmöte för 50 personer på torsdagen. Tid och salsstorlek för symposiet bör hanteras av programkommittén. SVESEK’s önskemål är att det sker på torsdagen.

Bengt Frisk tar diskussion med Jörgen Larsson och SKF’s vetenskapliga sekreterare angående förslag till symposium. Olika tänkbara ämnen diskuterades såsom patientförsäkring, HSAN och utlandstjänstgöring. Utbildningsfrågor torde vara av intresse, gärna som diskussion med KIRUB:erna. Samtliga styrelsemedlemmar funderar vidare på förslag till föreläsare och symposier och mailar övriga av oss sina tankar.

Annat förslag var ”levande medicinhistoria” t ex ”åtgärder mot konsekvenser av gårdagens kirurgi”. Namn som diskuterades var Bo Eklöf, Leif Hultén, Nicke Kock och Lars Olbe (detta kunde även passa in som föredrag i anslutning till årsmötet).

§ 5
Beslöts att styrelsen träffas i Göteborg onsdagen den 29 november klockan 14.00 – 17.00. Lo Hafström ordnar lokal på Sahlgrenska sjukhuset (alternativt på Mässan om kostnadsfritt).

Resekostnad täcks av SVESEK’s anslag från SKF.

§ 6
Göran Ekelund ordnar så att en adresslista för SVESEK’s styrelse sänds till styrelsemedlemmarna och till SKF’s kansli.

§ 7
Bengt Frisk svarar för blomma till C A Ekman som tack för föreläsningen. Göran Ekelund ber Barbara Dürr sända honom ett exemplar av 100-årsboken.

Malmö den 28 augusti 2006

Göran Ekelund