Protokoll fört vid konstituerande möte med pensionerade svenska kirurger 2006

Tid: 2006-08-24, klockan 11.45 – 13.00
Plats: Svenska kirurgveckan i Örebro, Conventum, lokal Grundläggaren

Närvarande: Tillsatt arbetsgrupp, ordförande och kanslichef i Svensk Kirurgisk Förening samt intresserade. Inalles 22 personer.

§ 1
Arbetsgruppens ordförande Bengt Frisk öppnade mötet.

§ 2
Bengt Frisk valdes till mötets ordförande och Göran Ekelund utsågs till mötets sekreterare.

§ 3
Ordföranden redogjorde för bakgrunden.

SKF’s styrelse tillsatte för knappt ett år sedan en arbetsgrupp bestående av Bengt Frisk, Lo Hafström och Göran Ekelund för att utreda och lägga förslag till en äldreförening inom SKF. Arbetsgruppen har haft ett möte och i övrigt telefonkonferens, telefonsamtal och e-maildiskussioner.

Arbetsgruppen har tillskrivit pensionerade kirurger (medlemmar eller ej i SKF) efter ett register framtagit av SKF’s kansli (Barbara Dürr). Detta har inkluderat kirurger med förestående pensionering inom ett år. En enkät för att utröna intresset för en äldreförening/sällskap och för att få synpunkter på namnfrågan har utsänts.

§ 4
Ordföranden redovisade enkätsvar.

Diskussion angående enkätresultaten följde. Detta inkluderade bortfallsfrekvensen vilken ansågs vara av förväntad storlek. Diskussion fördes vidare angående avgifter. Pga stöd från SKF behövs för närvarande ingen särskild medlemsavgift uttas. Det framhölls att kirurgveckans kongressavgifts storlek var betydelsefull, särskilt för de kollegor som ej längre har arbetsgivarstöd eller avdragsmöjligheter i deklaration. Ett förslag var 250 kronor per dag eller 1000 kronor per vecka. Detta måste bli ett beslut att fatta av SKF, vars ordförande här ej tog ställning utan förklarade sig lyssna in diskussionen.

Därefter vidtog diskussion om de namnförslag på sällskapet som framkommit. Mötet beslöt att föreningen skulle benämnas SVESEK (Sveriges seniora kirurger) som en parallell till KIRUB (kirurger under utbildning). Det påpekades att vid eventuell översättning till engelska bör viss omformulering ske eftersom ”Senior Surgeon” har annan betydelse.

§ 5
Mötet valde (enhälligt) arbetsgruppen som interimsstyrelse under kommande år intill nästa kirurgvecka: ordförande Bengt Frisk, Uddevalla, sekreterare Göran Ekelund, Malmö, kassör Lo Hafström, Göteborg. Som ytterligare medlemmar valdes Henning Höjer, Nyköping och Roland Jansson, (Borås) Brämhult vilka båda accepterade.

§ 6
Mötet uppdrog åt interimsstyrelsen att förbereda för:
a) ett årsmöte under kommande kirurgvecka följt av en föreläsning.
b) att arrangera en efterföljande lunch (efter att mötet diskuterat olika andra tänkbara sociala aktiviteter).
c) att i samråd med SKF’s vetenskapliga sekreterare/programkommitté planera för ett symposium med medverkan från SVESEK.

SKF’s ordförande påpekade att han förväntade sig att SVESEK engagerade sig i SKF’s olika aktiviteter. För detta kan vissa budgetmedel avsättas. Flera förslag ventilerades men det lämnades till interimsstyrelsen att arbeta vidare på dessa.

§ 7
Det beslöts att medlemskap i SVESEK kan erhållas från och med det år man går i pension ( i första hand ålderspension).

§ 8
Interimsstyrelsen fick uppdraget att ta fram stadgeförslag.

§ 9
En valberedning tillsattes för att förbereda val till SVESEK’s första ordinarie styrelse. Till ledamöter utsågs Leif Spangen och Rune Sjödahl.

§ 10
Intet övrigt varför ordföranden avslutade den formella delen av mötet och hälsade Carl Axel Ekman välkommen som inviterad föreläsare. C A Ekman höll en 30 minuter lång, mycket uppskattad föreläsning, om erfarenheter av att arbeta som kirurg i Afrika efter pensionering. Sedan föreläsaren avtackats intogs gemensam lunch i ordinarie kongressmatsal.

Malmö 28 augusti 2006

Göran Ekelund
Sekreterare
SVESEK