SKF statement

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening är fortsatt kritisk till analyserna i ”Träning ger färdighet” och betonar att akutsjukvården först måste utredas innan ytterligare förändringar sker.

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening har liksom kollegor runt om i landet tagit del av Dokument inifråns professionella genomgång av den statliga utredningen “Träning ger färdighet”.

Vi vänder oss dock starkt emot det framförda argumentet att man från professionens håll inte har ifrågasatt utredningens redovisning av sambanden mellan volym-kvalitet, samt vinsterna av en omfattande nivåstrukturering av kirurgin. Vad som är en lagom nivå avseende volym för flertalet kirurgiska ingrepp är svårt att bedöma, vilket omfattande forskning visat.

Vi vill lyfta fram de remissvar som SKFs styrelse samt dess delföreningar lämnat till utredningen men som myndigheterna valt att ignorera. Dessa remissvar kan läsas via länkarna nedan.

Vi vill betona att svensk kirurgisk vård håller en internationellt sett mycket hög kvalitet.

En eventuell ökande centralisering måste ske i samklang med en utredning baserad på faktiska siffror kring organisationen av akutsjukvård i Sverige.  Det är anmärkningsvärt att denna utredning kring akutsjukvården inte genomförts då detta även lyfts fram i “Träning ger färdighet”. SKFs styrelse ser också med oro på den ännu så länge icke transparenta processen för utnämnande av nationella råd där för patienter med behov av kirurgi mycket viktiga programområden tillsatts helt utan kontakt med vår och andra berörda professionsföreningar.

SKFs styrelse uppmanar därför till eftertanke och att man bromsar upp de processer som riskerar att för lång tid framöver rasera en väl fungerande kirurgisk sjukvård i väntan på en genomgripande utredning av akutvårdsbehoven i HELA landet.

Remissvar SKF – Träning ger färdighet

Remissvar delföreningar – Träning ger färdighet