Minnesanteckningar från styrelsemöte i SVESEK 2013

Onsdagen den 21 augusti 2013  kl 15.30-17.30 samt, efter ajournering, torsdagen den 22 augusti kl. 17.20-17.30.

Plats Medicinshistoriska museet i Uppsala resp. Uppsala Konsert o Kongress.

Närvarande: Lars-Ove Farnebo, Göran Ekelund, Joar Svanvik, Kalle Ängquist samt Arild Stubberöd.

§1 Ordföranden öppnade mötet, som ägde rum på Medicinhistoriska museet i Uppsala efter en mycket initierad, kunnig och trevlig guidning av SVESEKmedlemmen Henry Johansson och drygt 20 medlemmar.

§ 2 Diskussion ang. SVESEKs eventuella engagemang i samverkan med sjukhus i Afrika. Fortsatt diskussion efter förra årets styrelsemöten. Joar Svanvik redogjorde för sin roll i tidigare samarbete med Linköpingskliniken och univeristetet i Moi i Kenya. Många kontakter hade etablerats och det hade varit en omfattande utveckling tack vare bl.a. donationer från Bill Gates. Joar Svanvik bedömde att besök där kunde ske till rimliga kostnader men inte så mycket för att hjälpa universitetet  där utan mer för att själv skaffa erfarenheter av ett annorlunda sjukdomspanorama.

Mötet uppdrog till Joar Svanvik att kontakta ansvarig internationella ledamot i SKFs styrelse för att efterhöra huruvida det fanns intresse inom SKF att tillsammans med SVESEK vidare diskutera frågan.

§ 3 Lars-Ove Farnebo redogjorde för planeringen av SVESEKs program med SKFs programkommitte. I stort hade SVESEKs synpunkter tillgodosetts men det gick inte att få eftermiddagsprogrammet lagt tidigare under dagen.

Inför nästa Kirurgvecka önskar SVESEK ha sina möten under torsdagen och under förmiddagen,  ev. med uppehåll för lunch – gemensam för SVESEKmedlemmar.

§ 4 Konstaterades att SVESEKs ekonomiska situation var under kontroll. Ordföranden och nye kassören hade informerats om att revisorerna nu var nöjda med hur den ekonomiska redovisningen skedde.

Beslöts att inför nästa Kirurgvecka samma ersättningsregler för inbjudna föreläsare resp. styrelseledamöter som i år skulle gälla. D.v.s. för föreläsare ersättning för en hotellnatt och resa (inom landet) och för styrelseledamötr två hotellnätter och resa. Reseersättning enligt SKFs regler. Om möjligt lågprisalternativ.

§ 5 Lars-Ove Farnebo har kontaktperson inom SIKT och tar vidare kontakt inför nästa års Kirurgvecka.

§ 6 Diskuterades ev. referat i Svensk Kirurgi. Lars-Ove Farnebo åtag sig att försöka åstadkomma  sådant.

§7 Diskuterades nästa års Kirurgvecka och SVESEKs program där.

Som SVESEK-föreläsare föreslogs Ingemar Ernberg  att  tala t.ex. om möjliga framtida förutsättningr inom cancerkirurgi. Lars-Ove Farnebo är kontaktperson.   (I E har senare accepterat uppdraget).

Till symposieföreläsare hade vi ett flertal namn uppe och dessa diskuterades. Ett av dessa var Peter Wiklund att tala om urologi – igår i dag och i morgon. (Han har senare accepterat och även har diskuterats samarbete med SIKT här). Fortsatta diskussioner i styrelsen angående det andra ämnet.

§ 8 Sociala aktiviteter i Karlstad. Ett förslag var besök i konstnären Lars Lerins galleri. Inget beslut.

§ 9. Uppdrag. Joar Svanvik begär ut den av Kongressbyrån insamlade 50-kronan för besöket på Medicinhistoriska museet i Uppsala och översänder motsvarande summa som donation till museet. Göran Ekelund ordnar med en blomma till Henry Johansson som tack för guidningen. Lars-Ove Farnebo inhandlar 3 champagneflaskor som ersättning till inbjudna föreläsare (en var).

Göran Ekelund ombeds beställa hotellrum i Karlstad . (Det visar sig senare att alla aktuella hotell har ”utsålt”).

§ 10. Beslöts att medlemsrekrytering och ordförandebrev skulle utsändas som föregående år, d.v.s. under våren 2014. Sekreteraren och ordföranden svarar för det.

§ 11. Beslöts att styrelsen har nytt möte i Stockholm den 29 nov. Göran Ekelund ansvarar för lokalbokning.

§ 12.  Mötet ajournerades men återupptogs följande dag direkt efter det vetenskapliga programmet.

Styrelsen förklarade sig mycket nöjd med dagens vetenskapliga program. Samtliga tre inbjudna deltagare hade givit högklassiga , synnerligen intressanta föreläsningar.  Samtliga föreläsningar bedömdes vara sådana att de hade kunnat samla mycket stor publik om de hade kunnat placerats på annan plats i programmet – utan parallella sessioner. SVESEKföreläsningen lockade ett 40-tal åhörare och de avslutande symposieföreläsarna, i en något större sal, ett 80-tal åhörare. Ordföranden tackade samtliga föreläsare och avsåg dessutom sända tackbrev till dessa.

Det ajournerade mötet avslutades efter en kort diskussion.

Vid pennan

Malmö 2013-08-27( redigerat 2013-10-03)

Göran Ekelund

sekreterare