Revisionsberättelse 2014

Revisionsberättelse

Till årsmötet augusti 2014 iSveriges Seniora Kirurger org. Nr 332324-7L26

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen i Sveriges Seniora Kirurger för räkenskapsåret 2013. Det ärstyrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vårrevision.

Vi finner att årsredovisningen och bokföringen är korrekt utförd utifrån de verifikationer som är förelagda oss ochtillstyrker att årsmötet faststä!ler resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet förräkenskapsåret.

Ljungby och Karlstad den 18 augusti 2014

Olle Wihlborg
Revisor 

Anders Törn
Revisor