Protokoll årsmöte 2014

Årsmöte Sveriges seniora kirurger (SVESEK). 2014-08-21

Karlstad CCC, Sal Selma Lagerlöf. Närvarande ett 15-tal medlemmar.

1. Val av ordförande: Lars-Ove Farnebo

Val av sekreterare: Arild Stubberöd

2. Dagordningen godkändes.

3. Val av justeringsman tillika rösträknare: Lars Andåker

4. Kort redogörelse för verksamhetsberättelse 2013 av ordförande.

5. Förvaltningsberättelse för 2O13 föredrogs av Joar Svanvik.

6. Revisionsberättelse förelåg skriftligen från revisorerna Anders Törnqvist och

Olle Wihlborg. Ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes.

7. Styrelsen meddelades ansvarsfrihet.

8. Årsmötet fastslog fortsatt avgiftsfrihet för medtemmarna för  2014.

9. lnga ärenden eller förslag hade inkommit till styrelsen.

10. Förslag till val av styrelse redovisades av Bengt Frisk.

Ordförande Lars-Ove Farnebo, omval 2015-20t5. Valdes.

Skattmästare Joar Svanvik, omval 2O75-2Ot5. Valdes.

Ledamot Gunnar Edlund, nyval 20L5-2015. Valdes.

Avgång 2014-t2-31 Arild Stubberöd.

11. Val av revisorer för 2015, omval av Anders Törnqvist samt Olle Wihlborg

12. Mötet avslutades.

Lars-Ove Farnebo
Ordförande

Arild Stubberöd
Sekreterare

Lars Andåker
Justeringsman