Minnesanteckningar från styrelsemöte i SVESEK 2014

Minnesanteckningar från styrelsemöte med SVESEK

Onsdagen den 20 augusti 2014 kl 15.00-16.00, sal Selma Lagerlöf, Karlstad Congress Culture Centre

Närvarande: Lars-Ove Farnebo, Joar Svanvik, Arild Stubber<id. Adjungerad Gunnar Edlund. Anmält förhinder: Kalle Ängquist, Göran Ekelund.

1. Mötet öppnades.

2. Genomgicks förberedelserna inför Kirurgveckan 2014. Ordföranden har deltagit i stora programkommitt6ns möten i Stockholm och Karlstad samt via telefon. Täta mejlkontakter har förekommit mellan ordförande och sekreterare.

3. Uppläggningen av årsmötet diskuterades. Arild Stubberöd åtog sig att fungera som sekreterare vid årsmötet. Skattmästaren gav en kort rapport rörande utfallet av genomförd enkät rörande pensionerade kirurgers yrkesverksamhet. Han hade förberett en presentation att ge efter det formella årsmötets avslutning. (Vid årsmötet diskuterades möjliga orsaker till den relativt låga svarsfrekvensen. Uppdatering av e-mejllistan genom brev till medlemmarna föreslogs. En mera uttörlig presentation av enkätresultatet kommer att ges i vårens medlemsbrev.)

4. Rapport om SVESEKs tillstånd. Aktuellt antal medlemmar är 146, alltså en ökning med ett drygt tiotal under det senaste året. Aktuella tillgångar ca 26.000 kr. Oklart om SVESEK kan räkna med någon tilldelning i år m h t Congrex konkurs. Övriga delföreningar kommer ej att få något tillskott. Beslöts om att ordförande och skattmästare tillskriver SKFs styrelse och påpekar vår speciella situation. Övriga delföreningar har betydligt starkare ekonomi och bör klara ett år utan tillskott. I skrivelsen skall påpekas att vi de senaste två kirurgveckorna haft program gemensamt med andra delföreningar men tagit hela kostnaden för anlitade gästföreläsare.

5. Diskuterades nästa års SVESEK-föreläsning. Beslöts enligt tidigare förberett förslag utse Torgny Svenberg att tala om den medeltida engelske kirurgen John Arderne. Den nyligen utgivna boken i ämnet uppvisades för styrelsen.

6. Diskuterades nästa års symposium. Som ämnesområde föreslogs handkirurgi och kolorektal cancer. Beslöts tillfråga Göran Lundborg, Malmö att tala om handkirurgi. Uppdrogs åt Göran Ekelund att tillfråga honom. Rörande kolorektal kirurgi fanns flera namnförslag. Beslöts att avvakta med att vidtala föreläsare. Ordförande ansvarar för att det sker i god tid före nästa års möte.

7. Beslöt att meddela Robert Bränström att SVESEK önskar lägga sitt program torsdag förmiddag. Ordförande gör detta.

8. Nästa styrelsemöte torsdagen den 27 november kl 10.30 på SKFs kansli Grev Turegatan i Stockholm. Ordförande har bett Barbara Durr boka lokal.

9. Uppdrogs åt ordföranden att be lngemar Ernberg att skriva ett referat av SVESEK-föreläsningen till Svensk Kirurgi. lE har sedermera utlovat ett sådant referat.

(Efter genomförandet av torsdagens program konstaterades att de inbjudna föreläsarna var och en kommit med intressanta bidrag som uppenbarligen uppskattades av publiken. Uppslutningen till symposiet blev sannolikt något sämre än förväntat p g a det skyfall som drog över Karlstad just då det var dags att ta sig till kongresslokalen. Uppskattningsvis ett sjuttiotal åhörare infann sig dock. Föreläsningen drog ett hundratalåhörare. Större publik hade varit att förvänta men två parallellsessioner som drog över tiden förhindrade sannolikt deltagande. De närvarande var dock entusiastiska över den framställning rörande cancerbiologi som gavs.)

Vid pennan

Lars-Ove Farnebo Ordförande