Minnesanteckningar vid styrelsemöte SVESEK i Örebro 21 aug 2015

Minnesanteckningar vid styrelsemöte inom SVESEK under Kirurgveckan i Örebro den 21 augusti kl. 13.15-14.30. Plats: Conventum Närvarande Lars-Ove Farnebo (ordf.),  Joar Svanvik, Gunnar Edlund, Göran Ekelund (sekr.) samt adjungerad Stig-Olof Almkvist. Anmält förhinder: K-A Ängquist.

Ordf. öppnade mötet och inforrmerade  om SKFs programkommitté som arbetat under året med möten såväl i Stockholm som i Örebro. Det hela hade fungerat väl och SVESEK hade i stort fått sina önskemål uppfyllda.

– Diskussion om årets Kirurgvecka och SVESEKdagen. Samtliga ansåg att allt fungerat väl.

– Diskuterades SVESEKs ekonomi som nu visar svarta siffror och utgifter för innevarande Kirurgvecka torde rymmas inom anslaget.

– Uppdrogs åt Joar Svanvik att kontakta SKFs kassör med begäran om utökat anslag till SVESEK. Vidare, eftersom avgifter nu är momsbelagda uppkommer för SVESEKmedlemmar, som i de flesta fall inte kan göra avdrag för moms, en nettohöjning på 25% vilket Joar Svanvik uppmanades att påpeka för SKF och begära  en justering.

– Diskussion med anledning av försök i Göteborg med seniora läkare som mentorer för AT-läkare. Detta bör stimuleras och gärna i samarbete med SÄL.

– Diskuterades program för SVESEK under Kirurgveckan i Malmö 2016.

SVESEKföreläsare är redan kontrakterad nämligen handkirurgen Prof Göran Lundborg       Malmö. Han talar om ”Hjärnan och handen” (nu påmind och beslutet kvarstår).

– Diskuterades föreläsare till symposiet (I går, i dag och i morgon) och föreslagna ämnen/namn har nu senare vidtalats och accepterat invitationen. Prof. Berndt Ehinger i Lund talar om ögonkirurgi och Doc Jonas Manjer (epidemiolog, kirurg och plastikkir.) i Malmö om epidemiologins roll inom kirurgi och särskilt kirurgisk forskning.

För arbetet i programkommitten svarar ordf. för deltagande i möten i Sthlm och sekr. för möten i Malmö.

– Beslöts att ersättning till styrelsemedlemmar o föreläsare för utgifter skulle ske enligt tidigare regler. Detta innebär för inbjudna resa och en hotellnatt. Vid behov en dags kongressavgift. För styrelsemedlemmar resa och två hotellnätter.

– Beslöts att referat i Svensk Kirurgi av årets SVESEKdag skulle åstadkommas av ordföranden och sekreteraren.

– Diskuterades möjliga framtida ämnen för kommande Kirurgveckor.

– Beslöts att nästa möte skulle äga rum i Sthlm den 3 december 2012. Göran Ekelund bokar och  återkommer ang. tid o plats.

Malmö 2015-08-30

Vid pennan    Göran Ekelund