Protokoll årsmöte SVESEK 2015

Protokoll fört vid årsmöte inom SVESEK torsdagen den 20 augusti 2015 i Örebro på Conventum under Kirurgveckan.

Närvarande ordföranden och ett 30-tal medlemmar.

§1 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet och den utsända dagordningen godkändes.

§2 Som ordförande och sekreterare valdes sittande (Lars-Ove Farnebo resp. Göran Ekelund).

§3 Som justeringsman valdes Lars Räf.

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse hade inom stadgad tid sänts ut med e-post och även publicerats på hemsidan. Berättelsen godkändes.

§5 Styrelsens förvaltningsberättelse redogjordes för av kassören och godkändes av mötet.

§6 Revisionsberättelsen (av revisorerna Anders Törnqvist och Olle Wihlborg) upplästes och godkändes.

§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2014).

§8 Frågan om medlemsavgift diskuterades kort och beslöts att ej heller nu införa sådan.

§9  Inga motioner eller förslag hade inkommit till styrelsen.

§10 Val av styrelsemedlemmar förrättades och valberedningens förslag godkändes. Således omvaldes Göran Ekelund som sekreterare och som ny  ledamot (efter Karl-Axel Ängquist)  Stig-Olof Almgren.

§11 Revisorerna omvaldes för en mandatperiod på 1år (Anders Törnqvist och Olle Wihlborg).

§12 Inga omval av valberedning var aktuella men Jörgen Rutegård önskade avgå. Som ersättare föreslogs från mötet Henning Höjer, som enhälligt valdes.

§13 Övriga frågor:

1. Bengt Frisk föreslog att SVESEK borde begära ett utökat anslag från moderföreningen, förslagsvis ytterligare 15.000 kr.  med motiveringen att SVESEK vid Kirurgveckorna hitintills rekryterat mycket uppskattade föreläsare och därmed starkt bidragit till Kirurgveckans program men att det varit svårt att täcka kostnader. Ett styrelsemöte hade fått inställas av ekonomiska skäl. Mötet uppdrog åt styrelsen att bearbeta frågan.

2. Förslag på föreläsare vid nästa års Kirurgvecka presenterades och lämnades till styrelsen för beaktande.

3. Joar Svanvik och Lo Hafström berättade om en aktivitet i Göteborg där seniora läkare verkat som mentorer för AT-läkare. Bl.a. har det varit falldiskussioner. Ett tydligt resultat av detta hade setts nämligen att handläggningstiden och därmed väntetiderna på akutintaget förkortats.

4. Bengt Frisk tog upp en fråga som drivs av SÄL nämligen äldre läkares möjlighet att vara verksamma i vården. Även togs frågan om receptförskrivning upp. Förslag lär finnas att minska den rätten för äldre läkare. Detta av olika skäl. En studie (enligt Henning Höjer som även sitter i SÄLs styrelse) har visat att äldre läkare inte skriver mer ”fel” läkemedel än andra läkare . Henning Höjer uppmanades att i denna fråga vara kontakt mellan styrelsen och SÄL.

§14 Mötet avslutades och följdes av årets SVESEK-föreläsning.

Malmö den 21 augusti

Göran Ekelund

Sekreterare

Justeras

Lars-Ove Farnebo (ordförande)

Lars Räf (vald justeringsman)